<< · סמ"ג · עשה · ח · >>


מצות עשה ח - לדבוק בה'

מצות עשה להדבק בחכמים כדי ללמוד ממעשיהם, שנאמר "ובו תדבקון". ואמרינן בפרק אחרון דכתובות (דף קיא:): וכי אפשר לו לאדם להדבק בשכינה?! והא כתיב (דברים ד, כד) "אש אכלה הוא"! אלא הידבק בחכמים ובתלמידים, בין בזיווג בין במשא ומתן ובכל מיני חיבור, שנאמר "ולדבקה בו".

ושנינו במסכת אבות (א, משנה ד): "הוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את כל דבריהם". ואומר "הולך את חכמים יחכם" (משלי יג, כ). ואומר "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים" וגומר (תהלים א, א).