סמ"ג עשה א

סמ"ג · עשה · א · >>


מצות עשה א - להכיר במציאות ה'

המצוה הראשונה, מצות עשה להאמין כי אותו שנתן לנו את התורה בהר סיני על ידי משה רבינו הוא י״י אלהים שהוציאנו ממצרים וזהו מה שאמר בשעה שנתן את התורה אנכי י״י אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.