סמ"ג לאו שמו

<< · סמ"ג · לאו · שמו · >>


מצות לאו שמו - לא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן

שלא לשנות קדשים שנ' בבכור לא יקדיש איש אותו. שנינו במסכת תמורה [דף ל"ב] אחד קדשי בדק הבית ואחד קדשי מזבח אין משנין אותן מקדושה לקדושה ועיקר דבר זה למד מבכור שנ' לא יקדיש איש אותו ותניא בת"כ [בחקותי פר' י"א] וכן בערכין [דף כ"ט] אתה מקדישו קדושת חביבות ואי אתה מקדישו קדושת מזבח שאין לשנותו מקדושתו והוא הדין לכל דבר הקדש, שנינו במסכת תמורה [דף כ"ד] כיצד מערימין על הבכור להקדישו למזבח מבכרת שהיתה מעוברת אומר מה שבמעיה של זו אם זכר עולה [בגמרא שם דף כ"ה] אבל בשאר קדשים אין יכול לעשות כן כי ולדות קדשים במעי אמן הן קדושין אבל בכור אינו קדוש עד שיצא מן הרחם: