סמ"ג לאו שיז

<< · סמ"ג · לאו · שיז · >>


מצות לאו שיז - לא להקריב מחיר כלב

המשך ממצוה שט"ז

איזהו מחיר כלב? האומר הילך טלה זה תחת כלב וכן אם החליף כלב בכמה בהמות או עופות. בית ה' אלהיך לרבות את הריקועין שלא יעשו רקועין לבית מגופו של אתנן. [במתני' שם] ואתנן כלב ומחיר זונה מותרין שנ' שנים ולא ד' ודורשין בית הילל שם ובמרובה [דף ס"ה] הם ולא שינוייהן כגון נתן לה חיטין ועשאן סלת שמותר למזבח הם ולא וולדותיהן, וגם לב"ה קשיא מה בא לרבות כי לב"ש בא לרבות שינוייהם כגון נתן לה חטין כו'.