<< · סמ"ג · לאו · רצז · >>


מצות לאו רצז - שלא יעבדו הכהנים והלויים אלו בעבודת אלו

כל הלוים [בספרי פרש' קרח] מוזהרין על עבודת המזבח, שנאמר "אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימותו". לא יקרבו לעבודה אבל ליגע מותרין, וכשם שהלוים מוזהרין שלא לעבוד עבודת כהנים, כך הכהנים מוזהרים שלא לעבוד עבודת הלוים, שנאמר "גם הם גם אתם". וכן הלוים מוזהרין שלא יעשה אחד במלאכת חבירו, שלא יסייע המשורר לשוער ולא השוער למשורר, שנאמר "איש איש על עבדתו ואל משאו". [מהמיימוני פרק ג' דהלכו' כל כלי המקדש]

ותניא בערכין [דף י"א כל הסוגי'] גם הם גם אתם בשלכם ואתם בשלהם במיתה הם בשלהם אינם במיתה אלא באזהרה אמר אביי נקיטינן משורר ומשוער בשל חבירו במיתה שנא' והחונים לפני המשכן קדמה וגו' וכתיב והזר הקרב יומת מאי זר אילימא זר ממש הא כתיב חדא זימנא אלא לאו זר מאותו עבודה מיתיבי משורר ששער ושוער ששרר אינו במיתה אלא באזהרה ומתרץ תנאי היא ודוחה שם ודילמא דכ"ע באזהרה ודומה שנדחו שם דברי אביי מאחר שאינו מתרץ כלום ורבינו משה כתב [בספ"ג דלעיל] כאביי ועוד כתב שכהן שעבד עבודת לוי אינו במיתה אלא בל"ת כברייתא אחרת אשר שם [לא מצאתי שם ובספר מניין המצות לרבינו משה מביא ברייתא ממכילתא בדבריו ע"ש בסי' ע"ב]: