סמ"ג לאו רצד

<< · סמ"ג · לאו · רצד · >>


מצות לאו רצד - לא לעשות במתכונת הקטורת

שלא לעשות במתכונת הקטורת, שנאמר "ובמתכונתו לא תעשו". והעושה קטרת מאחד עשר סמנים שלה כדי להריח בה אע"פ שלא הריח בה חייב כרת על עשייתה אע"פ [בכריתות דף ו'] שלא עשה המשקל כולו אלא חציו או שלישו הואיל ועשה לפי משקלות אלו חייב שנ' והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו, אמר הכתוב אשר תעשה כל עשייה דקטרת איפשר דמפטם פרס שחרית ופרס בין הערבים הא למדת שאם פטמה לחצאין חייב, עשאה להתלמד בה או למוסרה לצבור לאחר פיטומה פטור כדאיתא בכריתות [שם] הריח בה ולא עשאה אינו ענוש כרת אלא שמעל, וסדר עשייתו מבואר בסמ"ע [מ"ע קס"ז]: