סמ"ג לאו קצז

<< · סמ"ג · לאו · קצז · >>


מצות לאו קצז - לא להלין את התלוי, וכן את כל המתים

"וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת ותלית אותו על עץ. לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא...(דברים, כא) ושנינו בפרק נגמ' הדין [דף מ"ו] לא הרוגי בית דין בלבד אמרו, אלא כל המלין את מתו עובר בלא תעשה. הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין, אינו עובר עליו.

ואמר' בגמרא [שם] אמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מניין למלין את מתו שעובר בלא תעשה? שנאמר כי קבר תקברנו. מה ת"ל תקברנו, מכאן למלין את מתו שעובר בל"ת. ואית דאמרי א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי: רמז לקבורה מהתורה מניין? ת"ל כי קבר תקברנו, מת"ל תקברנו מכאן רמז לקבורה מה"ת.