סמ"ג לאו צה

<< · סמ"ג · לאו · צה · >>


מצות לאו צה - לא לשכב עם בהמה

שלא לשכב עם בהמה שנאמר ובכל בהמה לא תתן שכבתך ואנו דורשין בסנהדרין [כל הסוגיא דף נ"ד] גם אזהרה לנשכב מלשון שכבתך הנשמע גם שכיבתך וענש סקילה שנאמר ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרוגו ומצינו במסית הנסקל שכתוב שם כי הרג תהרגנו ואומר ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אותה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם למדנו עונש לשוכב עונש לנשכב מניין ת"ל בפ' משפטי' כל שוכב עם בהמה מות יומת אם אינו עניין לשוכב שכבר למדנוהו תנהו עניין לנשכב ונכתב לשון שוכב לדרוש שהנשכב בעונש השוכב בסקילה שאל"כ הייתי אומר שזו היא המיתה האמורה בתורה סתם שהיא חנק ויש להסתפק למה לא נלמד עונש לנשכב מלשון שכבתו הנשמע גם שכיבתו, [שם] ואין חילוק בין בהמה גדולה לקטנה.