סמ"ג לאו מט

<< · סמ"ג · לאו · מט · >>


מצות לאו מט - לא לשכון עובד אלילים בארצנו

שלא להושיב אחד משבעה עממין עובדי כו"ם בארצנו, שנאמר "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי(שמות כג, לג), "למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות וגו'(דברים כ, יח).

מכאן אמרו (סוטה לה:) שאם נתגיירו מקבלין אותן שאין לחוש עוד ללמוד ממעשיהם. במה דברים אמורים? בכנעי' הדרים בחוצה לארץ, אבל הדרים בארץ ישראל אין מקבלין אותן שהרי בגבעונים שמלו בימי יהושע כתיב "ולא הכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה(יהושע ט, יח).