ספר סיפורי מעשיות

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם


ספר
סיפורי מעשיות
מה שזכינו לשמוע מפי רבינו הקדוש, אור הגנוז והצפון, מוהר"ן זצוק"ל.
פוק חזי גבורתא דמרך דאנהיר לן אורייתא מן שמיא לחיותנו כהיום הזה לעולם שכולו ארוך ובעבדותנו לא עזב אותנו אלהינו ויט אלינו חסד בכל דור ודור וישלך אלינו מושיעים רבנים צדיקי יסודי עולם להורות לנו הדרך הראשונות הנה באו ועדיין לא כלו רחמיו בכל עת ובכל שעה וצדקה עשה עמנו לשאוב מים ממעיני הישועה דברים עתיקים דברים שהם כבשונו של עולם תחת לבושים גדולים ונפלאים ונוראים ראה והבן והבט דרכו נפלאה ונוראה ירושה היא לנו מאבותנו הקדושים אשר היו לפנים בישראל שכן דרך קדושי עליון מחצדי חקלא אשר נשאו ידם ולבם לאל להלביש ולהסתיר גינזיא דמלכא בספורי מעשיות כפי הדור וכפי הזמן יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל עד יקום ויושיע ציון וישוב לבנות חרבות אריאל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל
נוסח שער סיפורי מעשיות


סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, הנקרא גם בקיצור סיפורי מעשיות, הוא ספר של רבי נתן מברסלב בו הוא מביא שלוש עשרה מעשיות מאת רבי נחמן מברסלב. על פי רבי נחמן סיפורים אלו הם משלים עמוקים לעבודת ה' ולסודות הקבלה, ולכן בחסידות ברסלב נהגו ללמוד את הסיפורים האלו בעיון ולדקדק מאוד בפרטיהם. הסיפורים סופרו בסגנון של אגדות עם של אותם ימים, ובמקור נאמרו ביידיש. במהדורה הראשונה יצא הספר בעברית, בתרגומו של רבי נתן; אך לאחר מכן ביקש רבי נחמן להדפיס את הספר בנוסח משולב - התרגום העברי למעלה והמקור ביידיש למטה, וכך נוהגים עד היום בחלק מהמהדורות.

ספר סיפורי מעשיות

עריכה
 1. מעשה א' - מאבידת בת מלך
 2. מעשה ב' - ממלך וקיסר
 3. מעשה ג' - מחגר
 4. מעשה ד' - ממלך שגזר שמד
 5. מעשה ה' - בן מלך שהיה מאבנים טובות
 6. מעשה ו' - ממלך עניו
 7. מעשה ז' - מזבוב ועכביש
 8. מעשה ח' - מרב ובן יחיד
 9. מעשה ט' - מחכם ותם
 10. מעשה י' - מבערגיר ועני
 11. מעשה י"א - מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו
 12. מעשה י"ב - מבעל תפילה
 13. מעשה י"ג - משבעה בעטלירס


כל הספר בדף אחד -- מנוקד

ראו גם

עריכה

עוד סיפורים (שאינם נדפסים בספר ספורי מעשיות אלא נמסרו והובאו בשאר ספרי ברסלב המאוחרים יותר, בספר כוכבי אור וכו')

קישורים חיצוניים

עריכה