משנה תרומות א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) חמישה - לא יתרומו.

ואם תרמו - אין תרומתן, תרומה.
החירש, והשוטה, והקטן,
והתורם - את שאינו שלו,
והנוכרי - שתרם את של ישראל, ואפילו ברשותו -
אין תרומתו, תרומה.


(ב) חירש המדבר, ואינו שומע - לא יתרום.

ואם תרם - תרומתו, תרומה.
חירש, שדיברו בו חכמים בכל מקום -
שאינו שומע, ולא מדבר.


(ג) קטן, שלא הביא שתי שערות -

רבי יהודה אומר:
תרומתו, תרומה.
רבי יוסי אומר:
אם, עד שלא בא לעונת נדרים - אין תרומתו, תרומה.
ואם, משבא לעונת נדרים - תרומתו, תרומה.


(ד) אין תורמין -

זיתים - על שמן,
ולא ענבים - על יין.
ואם תרם -
בית שמאי אומרים: תרומת עצמן, בהן.
בית הלל אומרים: אין תרומתן, תרומה.


(ה) אין תורמין -

מן הלקט, ומן השכחה,
ומן הפאה, ומן ההפקר.
ולא ממעשר ראשון - שלא ניטלה תרומתו,
ולא ממעשר שני, והקדש - שלא נפדו.
לא מן החייב - על הפטור,
ולא מן הפטור - על החייב.
לא מן התלוש - על המחובר,
ולא מן המחובר - על התלוש.
לא מן החדש - על הישן,
ולא מן הישן - על החדש.
לא מפירות הארץ - על פירות חוצה לארץ,
ולא מפירות חוצה לארץ - על פירות הארץ.
ואם תרמו - אין תרומתן, תרומה.


(ו) חמישה - לא יתרומו.

ואם תרמו - תרומתן, תרומה.
האילם, והשיכור,
והערום, והסומא,
ובעל קרי - לא יתרומו.
ואם תרמו - תרומתן, תרומה.


(ז) אין תורמין -

לא במידה, ולא במשקל, ולא במנין.
אבל תורם הוא -
את המדוד, ואת השקול, ואת המנוי.
אין תורמין -
בסל, ובקופה - שהן של מידה.
אבל תורם הוא בהן - חציין, או שלישן.
לא יתרום בסאה - חציה,
שחציה - מידה.


(ח) אין תורמין -

שמן - על זיתים הנכתשים,
ולא יין - על ענבים הנדרכות.
ואם תרם - תרומה, ויחזור ויתרום.
הראשונה - מדמעת בפני עצמה,
וחייבין עליה חומש.
אבל - לא השניה.


(ט) ותורמין -

שמן - על זיתים הנכבשין,
ויין - על ענבים, לעשותם צימוקים.
מי שתרם -
שמן - על זיתים לאכילה,
זיתים - על זיתים לאכילה,
יין - על ענבים לאכילה,
ענבים - על ענבים לאכילה,
ונמלך לדורכן - אינו צריך לתרום.


(י) אין תורמין -

מדבר שנגמרה מלאכתו - על דבר שלא נגמרה מלאכתו,
ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו - על דבר שנגמרה מלאכתו,
ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו, על דבר שלא נגמרה מלאכתו.
ואם תרמו - תרומתן, תרומה.


הדף הראשי של משנה תרומות א