פתיחת התפריט הראשי

משנה תענית א רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) מאמתי מזכירין גבורת גשמים רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון אמר רבי יהושע הואיל ואין הגשמים סימן ברכה בחג למה הוא מזכיר אמר לו רבי אליעזר אף הוא אינו אומר אלא משיב הרוח מוריד הגשם בעונתו אמר לו אם כן לעולם יהא מזכיר.

(ב) אין שואלים את הגשמים אלא סמוך לגשמים רבי יהודה אומר העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג האחרון מזכיר והראשון אינו מזכיר וביום טוב הראשון של פסח הראשון מזכיר והאחרון אינו מזכיר.

עד אימתיי שואלים גשמים רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח רבי יוסי אומר עד שיצא ניסן שנאמר ויורד לכם גשם יורה ומלקוש בראשון (ראה יואל ב כג) (ג) בשלשה במרחשוון שואלים את הגשמים רבן גמליאל אומר בשבעה בו חמישה עשר יום אחר החג כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת.

הגיע שבעה עשר במרחשוון ולא ירדו גשמים התחילו היחידים מתענים אוכלין ושותין משחשיכה ומותרין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה.

הגיע ראש חודש כסליו ולא ירדו גשמים בית דין גוזרין שלש תענייות על הציבור אוכלין ושותין משחשיכה ומותרין במלאכה וברחיצה בסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה.

עברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין שלש תענייות אחרות על הציבור אוכלין ושותין מבעוד יום ואסורין במלאכה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה ונועלים את המרחצאות עברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין עוד שבע שהן שלש עשרה תענייות על הציבור ומה אלו יתרות על הראשונות אלא שבאלו מתריעים ונועלים את החנייות ובשני מטים עם חשיכה ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת.

עברו ולא נענו ממעטין במשא ובמתן בבניין ובנטיעה באירוסין ובנישואין ובשאילת שלום בין אדם לחברו כבני אדם הנזופים מלפני המקום והיחידים חוזרין ומתענין עד שיצא ניסן יצא ניסן הגשמים סימן קללה שנאמר הלוא קציר חיטים היום . (שמואל א יב יז).

הדף הראשי של משנה תענית א