משנה שקלים ז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) מעות שנמצאו -

בין שקלים - לנדבה,
קרוב לשקלים - יפלו לשקלים.
לנדבה - יפלו לנדבה.
מחצה למחצה - יפלו לנדבה.
בין עצים - ללבונה,
קרוב לעצים - יפלו לעצים.
ללבונה - יפלו ללבונה.
מחצה למחצה - יפלו ללבונה.
בין קנים - לגוזלי עולה,
קרוב לקנים - יפלו לקנים.
לגוזלי עולה - יפלו לגוזלי עולה.
מחצה למחצה - יפלו לגוזלי עולה.
בין חולין - למעשר שני -
קרוב לחולין - יפלו לחולין.
למעשר שני - יפלו למעשר שני.
מחצה למחצה - יפלו למעשר שני.
זה הכלל -
הולכים - אחר הרוב.
מחצה למחצה - להחמיר.


(ב) מעות שנמצאו -

לפני סוחרי בהמה - לעולם מעשר.
ובהר הבית - חולין.
ובירושלים -
בשאר כל ימות השנה - חולין.
ובשעת הרגל - הכל מעשר.


(ג) בשר שנמצא -

בעזרה -
איברים - עולות.
וחתיכות - חטאות.
ובירושלים - זבחי שלמים.
זה וזה -
תעבור צורתו - ויצא לבית השריפה.
נמצא בגבולים -
איברים - נבלות.
וחתיכות - מותרות.
ובשעת הרגל, שהבשר מרובה,
אף איברים - מותרות.


(ד) בהמה שנמצאת -

מירושלים - ועד מגדל עדר,
וכמידתה - לכל רוח,
זכרים - עולות.
ונקבות - זבחי שלמים.
רבי יהודה אומר:
הראוי לפסחים - פסחים,
קודם לרגל - שלשים יום.


(ה) בראשונה - היו ממשכנין את מוצאיה,

עד שהוא מביא עימה - את נסכיה.
חזרו להיות מניחים אותה - ובורחים.
התקינו בית דין,
שיהו נסכיה באין - משל ציבור.


(ו) אמר רבי שמעון:

שבעה דברים - התקינו בית דין,
וזה אחד מהן.
גוי - ששלח עולתו ממדינת הים,
אם שלח עימה נסכיה - קרבים משלו.
ואם לאו - קרבים משל ציבור.
וכן גר - שמת, והניח זבחים,
אם יש לו נסכים - קרבים משלו.
ואם לאו - קרבים משל ציבור.
ותנאי בית דין הוא,
על כוהן גדול - שמת,
ולא מינו כוהן אחר - תחתיו,
שתהא מנחתו - קרבה משל ציבור.
רבי יהודה אומר: משל יורשים.
ושלימה - היתה קריבה.


(ז) על המלח, ועל העצים,

שיהו הכהנים - ניאותין בהן.
ועל הפרה -
שלא יהו מועלין - באפרה.
ועל הקנים הפסולות -
שיהו באות - משל ציבור.
רבי יוסי אומר:
המספק את הקנים - הוא מספק את הפסולות.


הדף הראשי של משנה שקלים ז