משנה שבת י רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) המצניע לזרע לדוגמה ולרפואה הוציאו בשבת חייב עליו כל שהוא וכל אדם אין חייבין עליו אלא כשעורו חזר והכניסו אינו חייב אלא כשעורו.

(ב) המוציא אוכלים ונתנן על האסקופה בין שחזר והוציאן בין שהוציאן אחר פטור שלא עשה מלאכתו בבת אחת קופה שהיא מלאה פירות ונתונה על האסקופה החיצונה אף על פי שרוב הפירות מבחוץ פטור עד שיוציא את כל הקופה.

(ג) המוציא בין בימינו בין בשמאלו בתוך חיקו או על כתפו חייב שכן משא בני קהת לאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפקו באוזנו ובשיערו ובאפונדתו ופיה למטן בין אפונדתו לחלוקו ובחופת חלוקו במנעלו ובסנדלו פטור שלא הוציא כדרך המוציאין.

(ד) המתכוון להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור לאחריו ובא לו לפניו חייב באמת האישה החוגרת בסינר בין מלפניה ובין מלאחריה חייבת שכן ראוי להיות חוזר רבי יהודה אומר אף במקבלי פטקין.

(ה) המוציא כיכר לרשות הרבים חייב הוציאוהו שנים פטורין אם לא יכל אחד להוציאו והוציאוהו שנים חייבין רבי שמעון פוטר.

המוציא אוכלים פחות מכשעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי טפילה לו את החי במיטה פטור אף על המיטה שהמיטה טפילה לו את המת במיטה חייב וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה וכעדשה מן השרץ חייבין ורבי שמעון פוטר.

(ו) הנוטל ציפורניו זו בזו או בשיניו וכן שיערו וכן שפמו וכן זקנו וכן הגודלת וכן הכוחלת וכן הפוקסת רבי אליעזר מחייב חטאת וחכמים אומרים משום שבות התולש מעציץ נקוב חייב ושאינו נקוב פטור רבי שמעון פוטר בזה ובזה.

הדף הראשי של משנה שבת י