משנה שבועות ז רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) כל הנשבעין שבתורה - נשבעין ולא משלמין.

אלו נשבעין ונוטלין -
השכיר, והנגזל, והנחבל,
ושכנגדו חשוד על השבועה,
והחנווני על פנקסו.
השכיר, כיצד?
אמר לו: תן לי שכרי שיש לי בידך,
והוא אומר: נתתי,
והלה אומר: לא נטלתי - הרי זה נשבע ונוטל.
רבי יהודה אומר: עד שיהא שם מקצת הודיה,
יאמר לו: תן לי שכרי חמישים דינרין שיש לי בידך,
והוא אומר: שהתקבלת מהן דינר זהב.


(ב) הנגזל, כיצד?

היו מעידין אותו, שנכנס לתוך ביתו למשכנו שלא ברשות,
אמר לו: תן לי כלי שנטלת,
והוא אומר: לא נטלתי - הרי זה נשבע ונוטל.
רבי יהודה אומר: עד שיהא שם מקצת הודיה,
יאמר לו: שני כלי נטלת,
והוא אומר: לא נטלתי אלא אחד.


(ג) הנחבל, כיצד?

היו מעידין אותו, שנכנס לתחת ידו שלם, ויצא חבול,
אמר לו: חבלת בי,
והוא אומר: לא חבלתי - הרי זה נשבע ונוטל.
רבי יהודה אומר: עד שיהא שם מקצת הודיה,
יאמר לו: חבלת בי שתים,
והוא אומר: לא חבלתי אלא אחת.


(ד) ושכנגדו חשוד על השבועה, כיצד?

אחת שבועת העדות, ואחת שבועת הפיקדון,
ואפילו שבועת שוא.
היה אחד מהם -
משחק בקוביה, ומלווה בריבית,
ומפריח יונים, וסוחר שביעית -
שכנגדו - נשבע ונוטל.
היו שניהם חשודים -
חזרה שבועה למקומה - דברי רבי מאיר.
רבי יוסי אומר: יחלוקו.


(ה) החנווני על פנקסו, כיצד?

לא שיאמר לו: כתוב בפנקסי שאתה חייב לי מאתיים זוז,
אלא אמר לו: תן לבני סאתים חיטים, ולפועלי בסלע מעות,
והוא אומר: נתתי,
והן אומרין: לא נטלנו -
הוא נשבע ונוטל,
והן נשבעין ונוטלין.
אמר בן ננס: אלו ואלו - באים לידי שבועת שוא,
אלא, הוא נוטל שלא בשבועה,
והם נוטלים שלא בשבועה.


(ו) אמר לחנווני: תן לי בדינר פירות - ונתן לו,

אמר לו: תן לי את הדינר,
אמר לו: נתתיו לך, ונתתו באמפלי - ישבע בעל הבית.
נתן לו את הדינר -
ואמר לו: תן לי את הפירות,
אמר לו: נתתים לך, והולכתם לתוך ביתך - ישבע החנווני.
רבי יהודה אומר: כל שהפירות בידו - ידו לעליונה.
אמר לשולחני: תן לי בדינר מעות - ונתן לו,
אמר לו: תן לי את הדינר,
אמר לו: נתתיו לך, ונתתו באמפלי - ישבע בעל הבית.
נתן לו את הדינר -
ואמר לו: תן לי את המעות,
ואמר לו: נתתים לך, והשלכתם לתוך כיסך - ישבע השולחני.
רבי יהודה אומר: אין דרך השולחני להיות נותן איסר - עד שנוטל את דינרו.


(ז) כשם שאמרו:

הפוגמת כתובתה - לא תפרע אלא בשבועה,
ועד אחד מעידה שהיא פרועה - לא תפרע אלא בשבועה,
מנכסים משועבדים, ומנכסי יתומין, והנפרעת שלא בפניו - לא תפרע אלא בשבועה,
כן היתומין - לא יפרעו אלא בשבועה שלא פקדנו אבא,
ושלא אמר לנו אבא,
ושלא מצינו שטר בין שטרותיו של אבא - ששטר זה פרוע.
העיד רבי יוחנן בן ברוקה,
שאפילו נולד הבן לאחר מיתת האב - הרי זה נשבע ונוטל.
רבן שמעון בן גמליאל אומר:
אם יש עדים, שאמר האב בשעת מיתתו, שטר זה אינו פרוע - נוטל שלא בשבועה.


(ח) אלו נשבעין שלא בטענה -

השותפין, והאריסין, והאפיטרופין,
והאשה הנושאה ונותנת בתוך הבית, ובן הבית.
אמר לו: מה אתה טעונני, רצוני שתישבע לי - חייב.
חלקו השותפין, והאריסין - אינו יכול להשביען.
נתגלגלה לו שבועה ממקום אחר - מגלגלין עליו את הכל.
והשביעית - משמטת את השבועה.


הדף הראשי של משנה שבועות ז