משנה עדיות ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) רבי חנינה סגן הכהנים העיד ארבעה דברים מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בוולד הטומאה עם הבשר שנטמא באב הטומאה אף על פי שמוסיפין לו טומאה על טומאתו הוסיף רבי עקיבה מימיהם של כהנים לא נמנעו מלהדליק את השמן שנפסל בטבול יום בנר שנטמא בטמא מת אף על פי שמוסיפין לו טומאה על טומאתו.

(ב) אמר רבי חנינה סגן הכהנים מימיי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה אמר רבי עקיבה מדבריו למדנו שהמפשיט את הבכור ונמצא טריפה שייאותו הכהנים בעורו וחכמים אומרין אין לא ראיתי ראיה אלא יוצא לבית השריפה.

(ג) אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים והיה בו זקן אחד והיה מלווה לכל בני הכפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותמין ובא מעשה לפני חכמים והתירו לפי דרכך אתה למד שהאישה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו ועל המחט הנמצאת בבשר שהסכין והידים טהורות והבשר טמא ואם נמצאת בפרש הכל טהור.

(ד) שלשה דברים אמר רבי ישמעאל לפני חכמים בכרם ביבנה על ביצה טרופה שהיא נתונה על גבי ירק של תרומה שהיא חיבור ואם הייתה כמין כובע אינה חיבור ועל שיבולת שבקציר וראשה מגיע לקמה אם נקצרת עם הקמה הרי של בעל הבית ואם לאו הרי היא של עניים ועל גינה קטנה שהיא מוקפת עריס אם יש בה כמלוא בוצר וסלו מיכן ומלוא בוצר וסלו מיכן תזרע ואם לאו לא תזרע.

(ה) שלשה דברים אמרו לפני רבי ישמעאל ולא אמר בהן לא איסור ולא היתר ופירשן רבי יהושע בן מתיה המפיס מורסה בשבת אם לעשות לה פה חייב ואם להוציא ממנה ליחה פטור והצד נחש בשבת אם כמתעסק שלא יישכנו פטור ואם לרפואה חייב ועל לפסין אירונייות שהן טהורות באוהל המת וטמאות במשא הזב רבי אליעזר ברבי צדוק אומר אף במשא הזב טהורות מפני שלא נגמרה מלאכתן.

(ו) שלשה דברים אמר רבי ישמעאל ולא הודה לו רבי עקיבה השום והבוסר והמלילות שריסקן מבעוד יום שרבי ישמעאל אומר יגמור משתחשך ורבי עקיבה אומר לא יגמור.

(ז) שלשה דברים אמרו לפני רבי עקיבה שנים משום רבי אליעזר ואחד משום רבי יהושע שנים משום רבי אליעזר יוצאה אישה בעיר של זהב מפריחי יונים פסולים לעדות ואחד משום רבי יהושע השרץ בפי החולדה מהלכת על גבי כיכרות של תרומה ספק נגע וספק לא נגע ספקו טהור.

(ח) שלשה דברים אמר רבי עקיבה על שנים הודו לו ועל אחד לא הודו לו על סנדל של סיידין שהוא טמא מדרס ועל שירי תנור ארבעה שהיו אומרין שלשה והודו לו ועל אחד לא הודו לו על כיסא שניטלו שנים מחיפוייו זה בצד זה שרבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין.

(ט) הוא היה אומר האב זוכה לבן בנואי בכוח בעושר בחכמה ובשנים ובמספר דורות לפניו הוא הקץ שנאמר קורא הדורות מראש (ישעיהו מא ד) אף על פי שנאמר ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה (בראשית טו יג) אמר ודור רביעי ישובו הנה (בראשית טו טז).

(י) אף הוא אמר חמישה דברים של שנים שנים עשר חודש משפט דור המבול שנים עשר חודש משפט איוב שנים עשר חודש משפט המצרים שנים עשר חודש משפט גוג לעתיד לבוא שנים עשר חודש משפט רשעים בגיהינם שנים עשר חודש שנאמר והיה מדי חודש בחודשו (ישעיהו סו כג) רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת שנאמר ומדי שבת בשבתו (שם).

הדף הראשי של משנה עדיות ב