משנה נידה ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) בנות הכותים נידות מעריסתן והכותים מטמאין משכב תחתון כעליון מפני שהן בועלי נידות והן יושבות על כל דם ואין חייבין עליהן על ביאת המקדש ואין שורפין עליהן את התרומה מפני שטומאתן ספק.

(ב) בנות צדוקיין בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותם הרי הן ככותייות פירשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראל רבי יוסי אומר לעולם הן כישראל עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותם.

(ג) דם נוכרית ודם טהרה של מצורעת בית שמאי מטהרין ובית הלל אומרין כרוקה וכמימי רגליה דם יולדת שלא טבלה בית שמאי אומרין כרוקה וכמימי רגליה בית הלל אומרין מטמא לח ויבש ומודים ביולדת בזוב שהוא מטמא לח ויבש.

(ד) המקשה נידה קשת שלשה ימים בתוך אחד עשר יום אם שפת מעת לעת וילדה הרי זו כיולדת בזוב דברי רבי אליעזר ורבי יהושע אומר לילה ויום כלילי שבת ויומו ששפת מן הצער ולא מן הדם.

(ה) וכמה הוא קשויה רבי מאיר אומר אפילו ארבעים וחמישים יום רבי יהודה אומר דייה חודשה רבי יוסי ורבי שמעון אומרין אין קישוי יותר משתי שבתות.

(ו) המקשה בתוך שמונים של נקבה כל דמים שהיא רואה טהורין עד שיצא הוולד רבי אליעזר מטמא אמרו לו לרבי אליעזר ומה אם במקום שהחמיר בדם השופי הקל בדם הקושי מקום שהקל בדם השופי אינו דין שנקל בדם הקושי אמר להן דייו לבוא מן הדין להיות כנידון ממה הקל עליה מטומאת זיבה אבל טמאה היא טומאת נידה.

(ז) כל אחד עשר יום בחזקת טהרה ישבה לה ולא בדקה שגגה נאנסה הזידה ולא בדקה הרי זו טהורה הגיע שעת וסתה ולא בדקה הרי זו טמאה רבי מאיר אומר אם הייתה במחבה והגיעה שעת וסתה ולא בדקה הרי זו טהורה שחרדה מסלקת דמים אבל ימי הזב והזבה ושומרת יום כנגד יום הרי אלו בחזקת טומאה.

הדף הראשי של משנה נידה ד