משנה נידה א ג

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת נידה · פרק א · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

רבי אליעזר אומר, ארבע נשים דיין שעתן: בתולה, מעוברת, מניקה, וזקנה.

אמר רבי יהושע, אני לא שמעתי אלא בתולה, אבל הלכה כרבי אליעזר.

נוסח הרמב"ם

רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן בתולה ומעוברת מניקה וזקנה אמר רבי יהושע לא שמעתי אלא בתולה אבל הלכה כדברי רבי אליעזר.

פירוש הרמב"ם

רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן כו': אלו הד' נשים אינן רואות דם ברוב העתים וכבר פסק הש"ס הלכה כרבי אליעזר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ארבע נשים דיין שעתן - דאינן רגילות לראות דם:

אבל הלכה כרבי אליעזר - והכי מסיק בגמרא ח דהלכה כרבי אליעזר:

פירוש תוספות יום טוב

בתולה מעוברת מניקה וזקנה. כולהו מפרש להו במתני':

אבל הלכה כר"א. כתב הר"ב והכי מסיק בגמרא. דאל"ה אין למדין הלכה מפי התלמוד. כלומר. ממה שנשנה במשנה דהלכה כמותו. כדאיתא בגמרא. וטעמא פירש"י שהתנאים לא דקדקו איש בדברי חבירו וכו':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על הברטנורא) דאי לאו הכי, אין למדין ממה שנאמר הלכה במשנה. גמרא. שהתנאים לא דקדקו איש בדברי חברו כו'. רש"י:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר' אליעזר אומר ד' נשים דיין שעתן וכו':    גמ' תניא א"ל ר' אליעזר לר' יהושע אתה לא שמעת אני שמעתי אתה לא שמעת אלא אחת אני שמעתי ד' אין אומרין למי שלא ראה את החדש יבא ויעיד אלא למי שראהו כל ימיו של ר' אליעזר היו עושין כר' יהושע לאחר פטירתו של ר' אליעזר החזיר ר' יהושע את הדבר ליושנו כר' אליעזר. ובעינן בחייו מ"ט לא ומשני משום דר' אליעזר שמותי הוא וסבר אי עבדינן כותיה בחדא עבדי כותיה באחרנייתא ומשום כבודו דר' אליעזר לא מצינן מחינן בהו לאחר פטירתו של ר' אליעזר דמצינן מחינן בהו אי עבדי כותיה באחרניתא החזיר את הדבר ליושנו:

אבל הלכה כר' אליעזר:    מ"מ אבל הלכה כדברי ר' אליעזר וכן הגיה ג"כ הר' יהוסף ז"ל. גמ' אמר שמואל וכן א"ר אלעזר בד' מקומות בסדר טהרות הילכתא כותיה דר' אליעזר חדא הא ואידך דבפ' בתרא דמכילתין דתנן הזב והזבה שבדקו עצמן ביום הראשון וכו' ואידך אחורי כלים שנטמאו במשקין דבפ"ח דמסכת טהרות ואידך דתניא המקשה. כמה תשפה ותהא זבה מעל"ע דברי ר' אליעזר והלכה כדבריו והכי אמר נמי לקמן במתניתין בפ' בנות כותים ואף על גב דבהדיא תנן בהו במשנה או בברייתא אבל הלכה כר' אליעזר הא קמ"ל שמואל שאין למדין הלכה מפי תלמוד מדאיצטריך ליה למיפסק בהו הלכה כר' אליעזר ופי' רש"י ז"ל שאין למדין הלכה מפי תלמוד דהיינו מה שנשנה במשנה או בברייתא מפני שהתנאים לא דקדקו איש בדברי חברו וכו':

תפארת ישראל

יכין

רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן:    מדאין רגילות לראות דם:

אבל הלכה כרבי אליעזר:    סתם מתני' קא' הכי. רב"א:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים