משנה נדרים יא רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) אלו נדרים שהוא מפר נדרים שיש בהם עינוי נפש אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט אם לא אתקשט אמר רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש.

(ב) ואלו הן נדרי עינוי נפש אמרה קונם פירות העולם עליי הרי זה יפר פירות המדינה הזו עליי יביא לה ממדינה אחרת פירות החנווני הזה עליי אינו יכל להפר אם לא הייתה פרנסתו אלא ממנו הרי זה יפר דברי רבי יוסי.

(ג) קונם שאיני נהנה לברייות אינו יכל להפר ויכלה היא ליהנות בלקט ובשכחה ובפאה קונם כהנים ולויים נהנים לי ייטלו על כורחו כהנים אלו ולויים אלו נהנים לי ייטלו אחרים.

(ד) קונם שאיני עושה לפי אבא לפי אביך לפי אחי ולפי אחיך אינו יכל להפר שאיני עושה לפיך אינו צריך להפר רבי עקיבה אומר יפר שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהי אסורה לחזור לו.

(ה) נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים הרי זה יחזור ויפר.

(ו) אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאיני טועמת קיים לתאנים כלו קיים הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים אמרה קונם תאנה שאיני טועמת ועינב שאיני טועמת הרי אלו שני נדרים.

(ז) יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירים יפר יודע אני שיש מפירים אבל איני יודע שזה נדר רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרין יפר.

(ח) המודר הניה מחתנו והוא רוצה לתת לבתו מעות אומר לה הרי המעות האלו נתונים ליך מתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהם אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך.

(ט) ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה (במדבר ל י) כיצד אמרה הרי אני נזירה לאחר שלשים יום אף על פי שנישאת בתוך שלשים יום אינו יכל להפר נדרה והיא ברשות הבעל והפר לה אמרה הרי אני נזירה לאחר שלשים יום אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים יום הרי זה מופר נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום החזירה בו ביום אינו יכל להפר זה הכלל כל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת אינו יכל להפר.

(י) תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת ויתומה נערה ובגרה והיא יתומה נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה ובגרה ומת אביה נערה שלא בגרה ומת אביה נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים נערה ובגרה ואביה קיים רבי יהודה אומר אף המשיא את בתו קטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו עדיין היא נערה.

(יא) קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך אם עושה אני על פיך שאיני נהנית לך אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך הרי זה יפר.

(יב) בראשונה היו אומרין שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך והשמיים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודיים חזרו לומר שלא תהא אישה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה שמיים ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני מן היהודיים יפר את חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודיים.

הדף הראשי של משנה נדרים יא