משנה נגעים ב רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) בהרת עזה נראית בגרמני כהה והכהה בכושי עזה רבי ישמעאל אומר בית ישראל אני כפרתן הרי הן כאשכרוע לא שחורים ולא לבנים אלא בינוניים רבי עקיבה אומר יש לציירים סמנים שהן צרין צורות שחורות ולבנות ובינונייות מביא סם בינוני ומקיפו מבחוץ ותיראה כבינוני רבי יהודה אומר מראות נגעים להקל אבל לא להחמיר וייראה הגרמני בבשרו להקל והכושי כבינוני להקל וחכמים אומרין זה וזה כבינוני.

(ב) אין רואין את הנגעים בשחרית ובין הערבים ולא בתוך הבית ולא ביום המעונן לפי שהכהה נראית עזה ולא בצוהריים לפי שעזה נראית כהה ואימתיי רואין בשלש ובארבע ובחמש ובשבע ובשמונה ובתשע דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בארבע ובחמש ובשמונה ובתשע.

(ג) כוהן הסומא באחת מעיניו או שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים שנאמר לכל מראה עיני הכוהן (ויקרא יג יב) בית האפל אין פותחין בו חלונות לראות את נגעו.

(ד) כיצד ראיית הנגע האיש נראה כעודר וכמוסק זיתים והאישה כעורכת וכמניקה את בנה כאורגת בעומדין לשחי ליד הימנית רבי יהודה אומר אף כטווה פשתן לשמאלית כשם שהוא נראה לנגעו כך הוא נראה לתגלחתו.

(ה) כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו רבי מאיר אומר אף לא נגעי קרוביו כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו רבי יהודה אומר אף לא נדרי אשתו שבינה לבין אחרים כל הבכורות אדם רואה חוץ מבכורות עצמו.

הדף הראשי של משנה נגעים ב