משנה מעשרות ה רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) העוקר שתלים מתוך שלו,

ונוטע לתוך שלו - פטור.
לקח במחובר לקרקע - פטור.
לקח לשלוח לחברו - פטור.
רבי אלעזר בן עזריה אומר:
אם יש כיוצא בהן נמכרין בשוק - הרי אלו חייבין.


(ב) העוקר לפת וצנונות מתוך שלו,

ונוטע לתוך שלו -
אם לזרע - חייב, מפני שהוא גורנן.
בצלים, שהשרישו בעליה -
טהרו - מלטמא.
נפלה עליהן מפולת,
והן מגולין - הרי אלו כנטועין בשדה.


(ג) לא ימכור אדם את פירותיו,

משבאו לעונת המעשרות - למי שאינו נאמן על המעשרות.
ולא בשביעית - למי שהוא חשוד על השביעית.
ואם ביכרו -
נוטל - את הבכורות.
ומוכר - את השאר.


(ד) לא ימכור אדם -

את תבנו, ואת גפתו, ואת זוגיו -
למי שאינו נאמן על המעשרות - להוציא מהן משקין.
ואם הוציא -
חייב - במעשרות.
ופטור - על התרומה,
שהתורם - בלבו על הקוטעין,
ועל הצדדין,
ועל מה שבתוך התבן.


(ה) הלוקח שדה ירק, בסוריה -

עד שלא באו לעונת המעשרות - חייב.
משבאו לעונת המעשרות - פטור,
ולוקט כדרכו - והולך.
רבי יהודה אומר:
אף ישכור פועלים ללקט.
אמר רבן שמעון בן גמליאל:
במה דברים אמורים? - בזמן שקנה קרקע.
אבל בזמן שלא קנה קרקע -
אף עד שלא באו לעונת המעשרות - פטור.
רבי אומר: לפי חשבון.


(ו) המתמד, ונתן מים במידה,

ומצא כדי מידתו - פטור.
רבי יהודה - מחייב.
מצא יותר על מידתו -
מוציא עליו ממקום אחר - לפי חשבון.


(ז) חוררי הנמלים,

שלנו, בצד הערימה החייבת -
הרי אלו - חייבין,
שידוע, שמדבר הגמור -
היו גוררין - כל הלילה.


(ח) שום בעל בכי,

ובצל של רכפה,
והגריסין הקלקין,
ועדשים המצריות,
רבי מאיר אומר:
אף הקרקס,
רבי יוסי אומר:
אף הקוטנין -
פטורין - מן המעשרות,
ונלקחין מכל אדם - בשביעית.
זרע לוף העליון,
זרע כרישין,
זרע בצלים,
זרע לפת, וצנונות,
ושאר זירעוני גינה שאינן נאכלין -
פטורין - מן המעשרות,
ונלקחין מכל אדם - בשביעית,
שאף על פי שאביהן תרומה - הרי אלו יאכלו.


הדף הראשי של משנה מעשרות ה