משנה מעילה ה דפוסים

<< | משנה מעילה ה דפוסים | >>

משנה א עריכה

הנהנה שוה פרוטה מן ההקדש, אף על פי שלא פגם, מעל, דברי רבי עקיבא.

וחכמים אומרים, כל דבר שיש בו פגם, לא מעל עד שיפגום.

וכל דבר שאין בו פגם, כיון שנהנה, מעל.

כיצד, נתנה קטלא בצוארה, טבעת בידה, שתתה בכוס של זהב, כיון שנהנית, מעלה.

לבש בחלוק, כיסה בטלית, בקע בקרדום, לא מעל עד שיפגום.

תלש מן החטאת כשהיא חיה, לא מעל עד שיפגום.

כשהיא מתה, כיון שנהנה, מעל.

משנה ב עריכה

נהנה בכחצי פרוטה ופגם בכחצי פרוטה, או שנהנה בשוה פרוטה בדבר אחד ופגם בשוה פרוטה בדבר אחר, הרי זה לא מעל, עד שנהנה בשוה פרוטה ויפגום בשוה פרוטה בדבר אחד.

משנה ג עריכה

אין מועל אחר מועל במוקדשין, אלא בהמה וכלי שרת.

כיצד, רכב על גבי בהמה ובא חברו ורכב ובא חברו ורכב, שתה בכוס של זהב ובא חברו ושתה ובא חברו ושתה, תלש מן החטאת ובא חברו ותלש ובא חברו ותלש, כולן מעלו.

רבי אומר, כל שאין לו פדיון, יש בו מועל אחר מועל.

משנה ד עריכה

נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל.

נתנה לחברו, הוא מעל וחברו לא מעל.

בנאה בתוך ביתו, הרי זה לא מעל, עד שידור תחתיה בשוה פרוטה.

נטל פרוטה של הקדש, הרי זה לא מעל.

נתנה לחברו, הוא מעל וחברו לא מעל.

נתנה לבלן, אף על פי שלא רחץ, מעל, שהוא אומר לו הרי מרחץ פתוחה, הכנס ורחוץ.

משנה ה עריכה

אכילתו ואכילת חברו, הנייתו והניית חברו, אכילתו והניית חברו, הנייתו ואכילת חברו, מצטרפין זה עם זה, ואפילו לזמן מרובה.

<< | משנה מעילה ה דפוסים | >>