משנה מנחות ה רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) כל המנחות באות מצה חוץ מחמץ שבתודה ושתי הלחם שהן באות חמץ רבי מאיר אומר שאור בודה להן מתוכן ומחמצן רבי יהודה אומר אף היא אינה באה מן המובחר אלא מביא שאור ונותן לתוך המידה וממלא את המידה אמרו לו אף היא הייתה חסרה או יתרה.

(ב) כל המנחות נילושות בפושרין ומשמרן שלא יחמיצו ואם החמיצו שיריה עובר בלא תעשה שנאמר כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תיעשה חמץ (ויקרא ב יא) וחייבין על לישתה ועל עריכתה ועל אפייתה.

(ג) יש טעונות שמן ולבונה שמן ולא לבונה לבונה ולא שמן לא שמן ולא לבונה אלו טעונות שמן ולבונה מנחת הסולת והמחבת והמרחשת והחלות והרקיקים מנחת כהנים מנחת כוהן משיח מנחת גוים מנחת נשים מנחת העומר מנחת נסכים טעונה שמן ואין טעונה לבונה מנחת לחם הפנים טעונה לבונה ואינה טעונה שמן שתי הלחם ומנחת חוטא ומנחת קנאות לא שמן ולא לבונה.

(ד) וחייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה נתן עליה שמן פסלה לבונה ילקטנה נתן שמן על שיריה אינו עובר בלא תעשה נתן כלי על גבי כלי לא פסלה.

(ה) יש טעונות הגשה ואינן טעונות תנופה תנופה ולא הגשה הגשה ותנופה לא תנופה ולא הגשה אלו טעונות הגשה ואינן טעונות תנופה מנחת הסולת והמחבת והמרחשת והחלות והרקיקין מנחת כהנים מנחת כוהן משיח מנחת גוים מנחת נשים מנחת חוטא רבי שמעון אומר מנחת כהנים ומנחת כוהן משיח אין בהן הגשה מפני שאין בהן קמיצה וכל שאין בהן קמיצה אין בהן הגשה.

(ו) אלו טעונות תנופה ואינן טעונות הגשה לוג שמן של מצורע ואשמו והבכורים כדברי רבי אליעזר בן יעקוב ואימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהן אחד אנשים ואחד נשים בישראל אבל לא באחרים ושתי הלחם ושני כבשי עצרת כיצד הוא עושה נותן שתי הלחם על שני כבשים מניח שתי ידיו מלמטן מוליך ומביא מעלה ומוריד שנאמר אשר הונף ואשר הורם (שמות כט כז) ותנופה הייתה במזרח והגשה במערב ותנופות קודמות להגשות מנחת העומר ומנחת קנאות טעונות תנופה והגשה לחם הפנים ומנחת נסכים לא תנופה ולא הגשה.

(ז) רבי שמעון אומר שלשה מינים טעונים שלש מצוות שתים בכל אחד ושלישית אין בהן ואלו הן זבחי שלמי יחיד וזבחי שלמי ציבור ואשם מצורע זבחי שלמי יחיד טעונים סמיכה חיים ותנופה שחוטים ואין בהן תנופה חיים זבחי שלמי ציבור טעונין תנופה חיים ושחוטים ואין בהן סמיכה אשם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי ואין בו תנופה שחוט.

(ח) האומר הרי עליי במחבת לא יביא במרחשת במרחשת לא יביא במחבת מה בין מחבת למרחשת אלא שהמרחשת יש לה כסוי ולמחבת אין לה כסוי דברי רבי יוסי הגלילי רבי חנניה בן גמליאל אומר מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשין ומחבת צפה ומעשיה קשין.

(ט) הרי עליי בתנור לא יביא מאפה כופח ומאפה רעפים ומאפה יורת הערביים רבי יהודה אומר אם רצה יביא מאפה כופח יביא הרי עליי מנחת מאפה לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין רבי שמעון מתיר מפני שהוא קרבן אחד.

הדף הראשי של משנה מנחות ה