משנה חלה ד ה

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת חלה · פרק ד · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

שני קבין שניטלה חלתו של זה בפני עצמו ושל זה בפני עצמו, חזר ועשאן עיסה אחת, רבי עקיבא פוטר, וחכמים מחייבין.

נמצא חומרו קולו.

משנה מנוקדת

שְׁנֵי קַבִּין, שֶׁנִּטְּלָה חַלָּתוֹ שֶׁל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וְשֶׁל זֶה בִּפְנֵי עַצְמוֹ,

חָזַר וַעֲשָׂאָן עִסָּה אַחַת,
רַבִּי עֲקִיבָא פּוֹטֵר,
וַחֲכָמִים מְחַיְּבִין.
נִמְצָא חֻמְרוֹ קֻלּוֹ:

נוסח הרמב"ם

שני קבים - שניטלה חלתן,

של זה בפני עצמו,
ושל זה בפני עצמו,
וחזר, ועשאן עיסה אחת -
רבי עקיבה - פוטר.
וחכמים - מחייבין.
נמצא -
חומרו - קולו.

פירוש הרמב"ם

רבי עקיבא פוטר - על העיקר שקדם לך מדעתו, כי "מי שהוציא חלה מקב אחד, נקראת חלה".

וחכמים מחייבין - לפי שהם אומרים במי שהוציאה מקב אחד, אינה חלה.

נמצא חומרו קולו - חזר על דעת רבי עקיבא, לפי שחומרא שהחמיר ואמר בחלה שהוציא מקב אחד "קדש ואסורה לזרים", הכריחו לומר בשני קבים הנזכרים בכאן "פטורה מן החלה", וזו היא קולא:

פירוש רבינו שמשון

ר"ע פוטר. משום דקסבר מן הקב אי עבד תרומה הרי כבר הורמה חלתו אבל לרבנן דאינה תרומה השתא הוא דחל עלייהו חיוב ונמצא לרבי עקיבא חומרו קולו ולרבנן קולו חומרו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

רבי עקיבא פוטר - ואזדא לטעמיה דהדרא והויא חלה למפרע:

נמצא חומרו קולו - חומרו של רבי עקיבא דאמר לעיל בנוטל חלה מקב דהויא חלה וקדשה, גורם לו להקל ולפטור בשני קבים שנטלה חלתו של זה בפני עצמו ושל זה בפני עצמו:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

נמצא חומרו קולו:    לר' עקיבא וממילא דלרבנן דסברי לעיל הנוטל חלה מן הקב אינה חלה ואין לה קדושה הוי קולו חומרו דמש"ה אחמירו הכא בסיפא דהשתא נתחייבה וקיימא לן כרבנן:

תפארת ישראל

יכין

רבי עקיבא פוטר:    לטעמיה במ"ד:

נמצא חומרו קולו:    חומרו של כל מ"ד במ"ד הוא קולו במ"ה וקיי"ל כחכמים [שכ"ו ס"ה]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים