משנה חולין ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) בהמה שהיא מקשה לילד,

והוציא העובר את ידו, והחזירה - מותר.
הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו - הרי זה כילוד.
חותך מן העובר במעיה - מותר באכילה.
מן הטחול, ומן הכליות - אסור באכילה.
זה הכלל -
דבר שהוא גופה - אסור,
ודבר שאינו גופה - מותר.


(ב) מבכרת שהיא מקשה לילד -

מחתך אבר, אבר - ומשליך לכלבים.
יצא רובו - הרי זה יקבר, ונפטרה מן הבכורה.


(ג) בהמה שמת עוברה בתוך מעיה -

והושיט הרועה את ידו, ונגע בו -
בין בבהמה טמאה, ובין בבהמה טהורה - טהור.
רבי יוסי הגלילי אומר: בטמאה טמא, ובטהורה טהור.
וכן האשה שמת ולדה בתוך מעיה -
והושיטה החיה את ידה, ונגעה בו -
החיה - טמאה טומאת שבעה,
והאשה - טהורה, עד שיצא הוולד.


(ד) בהמה המקשה לילד -

והוציא העובר את ידו, וחתכה -
ואחר כך שחט את אימו - הבשר טהור.
שחט את אימו, ואחר כך חתכה -
הבשר מגע נבילה - דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין: מגע טריפה שחוטה -
מה מצינו בטריפה - ששחיטתה מטהרתה,
אף שחיטת בהמה - תטהר את העובר.
אמר להם רבי מאיר: לא,
אם טיהרה שחיטת טריפה אותה - בדבר שהוא גופה,
תטהר את העובר - בדבר שאינו גופה?
ומנין לטריפה ששחיטתה מטהרתה?
בהמה טמאה אסורה באכילה, וטריפה אסורה באכילה,
מה בהמה טמאה - אין שחיטתה מטהרתה,
אף טריפה - לא תטהרנה שחיטתה.
אמרו לו: לא,
אם אמרת בבהמה טמאה - שלא היתה לה שעת הכושר,
תאמר בטריפה - שהיתה לה שעת הכושר?
טול לך מה שהבאת,
הרי שנולדה טריפה מן הבטן מנין?
לא, אם אמרת בבהמה טמאה - שאין למינה שחיטה,
תאמר בטריפה - שיש למינה שחיטה?
בן שמונה חי - אין שחיטתה מטהרתו,
לפי שאין למינו שחיטה.


(ה) השוחט את הבהמה -

ומצא בה בן שמונה חי, או מת,
או בן תשעה מת - קורעו, ומוציא את דמו.
מצא בה בן תשעה חי -
טעון שחיטה, וחייב משום "אותו ואת בנו" (ויקרא כב כח) - דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין: שחיטת אימו מטהרתו.
ורבי שמעון שזורי אומר:
אפילו הוא בן חמש שנים, והוא חורש בשדה - שחיטת אימו מטהרתו.
קרעה, ומצא בה בן תשעה חי -
טעון שחיטה - לפי שלא נשחטה אימו.


(ו) בהמה שנחתכו רגליה -

מן הארכובה ולמטן - כשרה,
מן הארכובה ולמעלן - פסולה.
וכן, שניטל צומת הגידים.
נשבר העצם -
אם רוב הבשר קיים - שחיטתה מטהרתו,
ואם אין רוב הבשר קיים - אין שחיטתה מטהרתו.


(ז) השוחט את הבהמה -

ומצא בה שליה - הנפש היפה תאכל,
ואינה מיטמאה טומאת אוכלין, אף לא טומאת נבילות.
חשב עליה - מיטמאה טומאת אוכלים, אבל לא טומאת נבילות.
שליה שיצאת מקצתה - אסורה באכילה,
כסימן הוולד באשה - כך סימן הוולד בבהמה.
מבכרת שהפילה שליה - ישליכנה לכלבים.
ובמוקדשין - תיקבר,
אין קוברין אותה בפרשת דרכים,
ואין תולין אותה באילן - מפני דרכי האמורי.


הדף הראשי של משנה חולין ד