משנה זבחים ז רמבם

נוסח הרמב"ם

עריכה

(א) חטאת העוף שעשאה למטן -

כמעשה חטאת לשם חטאת - כשרה.
כמעשה חטאת לשם עולה,
כמעשה עולה לשם חטאת,
כמעשה עולה לשם עולה - פסולה.
עשאה למעלה כמעשה כולן - פסולה.


(ב) עולת העוף שעשאה למעלן -

כמעשה עולה לשם עולה - כשרה.
כמעשה עולה לשם חטאת - כשרה, ובלבד שלא עלת לבעלים.
כמעשה חטאת לשם עולה,
כמעשה חטאת לשם חטאת - פסולה.
עשאה למטן כמעשה כולן - פסולה.


(ג) וכולן -

אינן מטמאות בבית הבליעה,
ומועלין בהן,
חוץ מחטאת העוף שעשאה למטן, כמעשה חטאת לשם חטאת.


(ד) עולת העוף שעשאה למטן, כמעשה חטאת לשם חטאת -

רבי אליעזר אומר: מועלין בה.
רבי יהושע אומר: אין מועלין בה.
אמר רבי אליעזר:
מה אם חטאת - שאין מועלין בה לשמה,
כששינה את שמה - מועלין בה,
עולה - שמועלין בה לשמה,
כששינה את שמה - אינו דין שימעלו בה?
אמר לו רבי יהושע: לא,
אם אמרת בחטאת, ששינה את שמה לשם עולה - שכן שינה את שמה לדבר שיש בו מעילה,
תאמר בעולה, ששינה את שמה לשם חטאת - שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה?
אמר לו רבי אליעזר:
והרי קודשי קדשים ששחטן בדרום, ושחטן לשם קדשים קלים - יוכיחו,
ששינה את שמן לדבר שאין בו מעילה - ומועלין בהן,
אף אתה, אל תתמה על העולה -
שאף על פי ששינה את שמה לדבר שאין בו מעילה - שימעלו בה.
אמר לו רבי יהושע: לא,
אם אמרת בקודשי קדשים ששחטן בדרום, ושחטן לשם קדשים קלים - שכן שינה את שמן לדבר שיש בו איסור והיתר,
תאמר בעולה - ששינה את שמה לדבר שכולו מותר?.


(ה) כל הפסולין שמלקו - מליקתן פסולה,

ואינן מטמאות בבית הבליעה.
מלק בשמאל, או בלילה,
שחט חולין בפנים, וקדשים בחוץ - אינן מטמאות בבית הבליעה.
מלק בסכין,
מלק חולין בפנים, וקדשים בחוץ,
תורין - שלא הגיע זמנן,
ובני יונה - שעבר זמנן,
שיבש גפה, ושנסמית עינה,
ושנקטעה רגלה - מטמא בבית הבליעה.
זה הכלל -
כל שהיה פסולה בקודש - אינה מטמא בבית הבליעה,
לא היה פסולה בקודש - מטמא בבית הבליעה.


(ו) מלק, ונמצא טריפה -

רבי מאיר אומר: אינה מטמא בבית הבליעה.
רבי יהודה אומר: מטמא בבית הבליעה.
אמר רבי מאיר:
מה אם נבילת בהמה, שהיא מטמא במגע ובמשא - שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה,
נבילת העוף, שאינה מטמאה במגע ובמשא - אינו דין, שתהא שחיטתה מטהרת טריפתה מטומאתה?.
מה מצינו בשחיטתה - שהיא מכשרתה לאכילה, ומטהרת את טריפתה מטומאתה,
אף מליקתה, שהיא מכשרתה לאכילה - תטהר טריפתה מטומאתה.
רבי יוסי אומר: דייה כנבילת בהמה -
שחיטתה מטהרת - לא מליקתה.


הדף הראשי של משנה זבחים ז