משנה גיטין ה רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אישה בזיבורית רבי מאיר אומר אף כתובת אישה בבינונית.

(ב) אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית.

(ג) אין מוציאין לאכילת הפירות לשבח הקרקעות למזון האישה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם המוצא מציאה לא יישבע מפני תיקון העולם.

(ד) יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפיטרופוס חייב לעשר את פירותיהן אפיטרופוס שמינהו אבי יתומים יישבע שמינהו בית דין לא יישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים המטמא והמדמע והמנסך שוגג פטור מזיד חייב הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין.

(ה) העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החירשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנישאת לכוהן שהיא אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיתן את דמיו ועל החטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא מכפרת מפני תיקון המזבח.

(ו) לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה מהרוגי המלחמה ואילך ישבו סיקריקון כיצד לקח מן הסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטיל מבעל הבית וחזר ולקח מן הסיקריקון מקחו קיים מן האיש וחזר ולקח מן האישה מקחו בטיל מן האישה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים זו משנה הראשונה בית דין של אחריהם אמרו הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע אימתיי בזמן שאין בידם ליקח אבל אם יש בידם ליקח הם קודמין לכל אדם רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שהת לפני סיקריקון שנים עשר חודש כל הקודם ולוקח נותן לבעלים רביע.

(ז) חירש רומז ונרמז בן בתירה אומר קופץ ונקפץ במיטלטלין הפעוטות מקחן מקחן וממכרן ממכר במיטלטלין.

(ח) אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום כוהן קורא ראשון אחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום בור שהוא קרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום מציאת חירש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור מצודות חיה ועופות ודגים יש בהן גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור העני המנקף בראש הזית מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור אין ממחין ביד עניי גוים בלקט בשכחה ובפאה מפני דרכי שלום.

(ט) משאלת אישה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה ריחיים ותנור אבל לא תבור ולא תטחן עימה אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עימה אבל משתטיל למים לא תיגע אצלה שאין מחזקין ידי עוברי עבירה בכלם לא אמרו אלא מפני דרכי שלום ומחזקין ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום.

הדף הראשי של משנה גיטין ה