משנה ברכות ח רמבם

נוסח הרמב"ם עריכה

ׁ(א) אלו דברים שבין בית שמאי ובית הלל, בסעודה -

בית שמאי אומרין: מברך על היום - ואחר כך מברך על היין.
ובית הלל אומרין: מברך על היין - ואחר כך מברך על היום.


(ב) בית שמאי אומרין: נוטלין לידיים - ואחר כך מוזגין את הכוס.

ובית הלל אומרין: מוזגין את הכוס - ואחר כך נוטלים לידיים.


(ד) בית שמאי אומרין: מכבדין את הבית - ואחר כך נוטלין לידיים.

ובית הלל אומרין: נוטלין לידיים - ואחר כך מכבדין את הבית.


(ג) בית שמאי אומרין: מקנח ידו במפה - ומניחה על השולחן.

ובית הלל אומרין: על הכסת.


(ה) בית שמאי אומרין: נר, ומזון, ובשמים, והבדלה.

ובית הלל אומרין: נר, ובשמים, ומזון, והבדלה.
בית שמאי אומרין: "שברא מאור האש".
ובית הלל אומרין: "בורא מאורי האש".


(ו) אין מברכין -

לא על הנר, ולא על הבשמים - של גוים;
ולא על הנר, ולא על הבשמים - של מתים;
ולא על הנר, ולא על הבשמים - שלפני עבודה זרה.
אין מברכין על הנר - עד שייאותו לאורו.


(ז) מי שאכל, ושכח ולא בירך -

בית שמאי אומרין: יחזור למקומו, ויברך.
ובית הלל אומרין: יברך במקום שנזכר.
עד אימתי הוא מברך? - עד כדי שיתאכל המזון במעיו.


(ח) בא להם יין לאחר המזון, ואין שם אלא אותו הכוס -

בית שמאי אומרין: מברך על היין - ואחר כך מברך על המזון.
בית הלל אומרין: מברך על המזון - ואחר כך מברך על היין.
עונין אמן - אחר ישראל המברך.
ואין עונין אמן, אחר הכותי המברך - עד שישמע כל הברכה.


הדף הראשי של משנה ברכות ח