משנה אהלות ב דפוסים

משנה אעריכה

אלו מטמאין באהל:

המת, וכזית מן המת, וכזית נצל, ומלוא תרווד רקב, השדרה, והגלגולת, אבר מן המת ואבר מן החי שיש עליהן בשר כראוי, רובע עצמות מרוב הבנין או מרוב המנין, ורוב בנינו ורוב מנינו של מת, אף על פי שאין בהם רובע, טמאין.

כמה הוא רוב מנינו, מאה ועשרים וחמשה.

משנה בעריכה

רביעית דם, ורביעית דם תבוסה ממת אחד.

רבי עקיבא אומר, משני מתים.

דם קטן שיצא כולו, רבי עקיבא אומר, כל שהוא.

וחכמים אומרים, רביעית.

כזית רמה בין חיה בין מתה, רבי אליעזר מטמא כבשרו.

וחכמים מטהרים.

אפר שרופים, רבי אליעזר אומר, שעורו ברובע.

וחכמים מטהרין.

מלא תרווד ועוד עפר קברות, טמא.

רבי שמעון מטהר.

מלא תרווד רקב שגבלו במים, אינו חבור לטומאה.

משנה געריכה

אלו מטמאין במגע ובמשא, ואינן מטמאין באהל:

עצם כשעורה, וארץ העמים, ובית הפרס, אבר מן המת ואבר מן החי שאין עליהן בשר כראוי, השדרה והגלגולת שחסרו.

כמה הוא חסרון בשדרה, בית שמאי אומרים, שתי חוליות.

ובית הלל אומרים, אפלו חוליה אחת.

ובגלגולת, בית שמאי אומרים, כמלוא מקדח.

ובית הלל אומרים, כדי שינטל מן החי וימות.

באיזה מקדח אמרו, בקטן של רופאים, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, בגדול של לשכה.

משנה דעריכה

הגולל והדופק מטמאין במגע ובאהל, ואינן מטמאין במשא.

רבי אליעזר אומר, מטמאין במשא.

רבי יהושע אומר, אם יש תחתיהן עפר קברות, מטמאין במשא.

ואם לאו, אינן מטמאין במשא.

איזהו הדופק, את שהגולל נשען עליו.

אבל דופק דופקין, טהור.

משנה העריכה

אלו שאם חסרו טהורין:

כזית מן המת, וכזית נצל, ומלוא תרווד רקב, ורביעית דם, ועצם כשעורה, ואבר מן החי שחסר עצמו.

משנה ועריכה

השדרה והגולגולת משני מתים, ורביעית דם משני מתים, ורובע עצמות משני מתים, ואבר מן המת משני מתים, ואבר מן החי משני אנשים, רבי עקיבא מטמא, וחכמים מטהרין.

משנה זעריכה

עצם כשעורה שנחלק לשנים, רבי עקיבא מטמא, ורבי יוחנן בן נורי מטהר.

אמר רבי יוחנן בן נורי, לא אמרו עצמות כשעורה, אלא עצם כשעורה.

רובע עצמות שנדקדקו ואין בכל אחד ואחד עצם כשעורה, רבי שמעון מטהר, וחכמים מטמאים.

אבר מן החי שנחלק לשנים טהור.

רבי יוסי מטמא.

ומודה שאם ניטל חצאים שהוא טהור.