מצודות על תהלים קמא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קראתיך" - כאשר אקרא לך מהר לשמוע 

מצודת ציון

"חושה" - ענין מהירות כמו לעזרתי חושה (לעיל כב)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משאת כפי" - נשיאת כפי לפניך בתפלה תחשב כמנחת ערב והיא עולת תמיד של בין הערבים

"תכון תפלתי" - תהיה נכונה לפניך כהקטרת קטורת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נצרה" - תן שמירה על הרמת שפתי למען ירומו מלדבר וכפל הדבר במ"ש לגודל השמירה

"שיתה" - שים שמירה לפי לבל אדבר דבר שאינו הגון 

מצודת ציון

"דל" - ענין הרמה כמו דלו עיני למרום (ישעיהו לח)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדבר רע" - לעשות דבר רע

"להתעולל" - לעשות מעשים ברשע עם אנשים פועלי און ודומה להם

"ובל אלחם" - בל אתאוה לאכול מנעמי מאכלם ר"ל שלא ימשך לבי אל תאות העולם כמו שנמשך לבם 

מצודת ציון

"להתעולל עלילות" - ענין פועל ומעללים כמו אשר עולל לי (איכה א)

"אישים" - אנשים

"אלחם" - מלשון לחם ועניינו מאכל כי כל דבר מאכל נקרא בשם לחם

"במנעמיהם" - מלשון נעימות וענינו מתוק וערב

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עוד" - כי בעודי בעולם תהיה תפלתי בעבור רעות הרשעים שיצילני האל ממעשיהם הרעים ואיך א"כ יערבו לי מנעמיהם

"ויוכיחני" - ואם יכהה מאור פני בתוכחה הלא ע"י הוכחתו לא יסור מראשי השמן הנמשח בראשי להצליח למלוכה ר"ל הלא עי"ז אשאר במלוכה וא"כ טוב לי תוכחת הצדיק ממנעמי מאכלי הרשעים

"יהלמני צדיק" - מנעמיהם לא יערבו לי אבל אם הצדיק יכני ליישר דרכי יערב לי ויחשב לי לחסד 

מצודת ציון

"יהלמני" - ענין הכאה המשברת כמו והלמה סיסרא (שופטים ה)

"יני" - ענין הסרה ומניעה כמו כי הניא אביה (במדבר ל)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמעו" - כשכרתי כנף בגד שאול במערה וכשלקחתי החנית מראשותיו דברתי אז עמהם דברים נעימים ונכרים שאינני מבקש רעות שאול כמ"ש בשמואל א' והלא שמעו אמרי אשר נעמו

"נשמטו" - ר"ל עם כי שופטיהם נשמטו ממני במקום סלע הוא סלע המחלקות שהיה דוד קרוב להיות נתפש ביד שאול ושריו ובא מלאך אל שאול והחזירו על כי פשטו פלשתים בארץ כמ"ש בשמואל א ואמר דוד הלא אז ראו שה' עמדי 

מצודת ציון

"נשמטו" - ענין ההסרה ממקומו כמו שמטו הבקר (שמואל ב ו)

"שופטיהם" - הם שרי שאול ששפטו עליו המיתה כי חשבוהו למורד במלכות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמו פולח" - עכ"ז הוסיפו לרדוף אחרי והנה אני ואנשי כמו המבקע עצים בארץ שאז הבקעים מתפזרים אנה ואנה במרחב הארץ כן נפזרו עצמינו על ידיהם לרדת אל פי השאול והוא ענין הפלגה ולומר שמאוד היו קרובים למיתה 

מצודת ציון

"פולח ובוקע" - הם אחת בשמות נרדפים כמו יפלח כליותי (איוב טז)וכן דרך המקרא לכפול בשמות נרדפים כמו אדמת עפר (דנייאל יב)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תער נפשי" - אל תשפוך נפשי והוא ענין מליצה כי בצאת הנפש מן הגוף היא כאלו נשפכה ממנו 

מצודת ציון

"תער" - ענין שפיכה והרקה כמו ותער כדה (בראשית כד)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומוקשות" - שאר מיני מוקש מלכד הפח ר"ל הרבה מיני עצות רעות אשר חשבו עלי

"יקשו לי" - אשר הכינו לי למוקש

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנכי עד אעבור" - סרס המקרא עד אנכי אעבור ר"ל הם יפלו בפח טרם אשר אעבור אני במקום הפח וכשאעבור אני לא יהיה עוד הפח פרוש כי הם יהיו נלכדים בה ואמר בדרך משל מן לכידת העוף

"יחד" - כולם יחד זה כזה איש לא נעדר

"יפלו במכמוריו" - כולם יפלו כ"א ברשתו אשר טמן עלי 

מצודת ציון

"במכמוריו" - עניינו פח ורשת כמו ויאספהו במכמרתו (חבקוק א)