מצודות על תהלים קכט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רבת צררוני" - לעתיד יאמרו ישראל הן רבת עם צררו אותי מעת נעורי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רבת וגו'" - ר"ל עם כי רבים קמו עלי מ"מ גם כולם לא יכלו לי לעשות בי כלה  

מצודת ציון

"יכלו" - מלשון יכולת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על גבי" - החורשים את האדמה חרשו על גבי והאריכו עוד מענית המחרישה רוצה לומר הכבידו עול כבד וזמן מרובה  

מצודת ציון

"גבי" - כן נקרא אחורי הגוף כמו וכל בשרם וגביהם (יחזקאל י')

"למעניתם" - הוא הקו אשר יחרוש החורש באורך השדה וחוזר וחורש אצלו כמדתו עד כלות השדה וכן כבחצי מענה צמד שדה (שמואל א י"ד)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' צדיק" - אבל ה' הצדיק קצץ חבלי העבותות הרשעים מה שאסרו אותי בהם ר"ל התיר מעלי מאסר הגלות  

מצודת ציון

"קצץ" - ענין כריתה וחתוך כמו וקצץ פתילים (שמות לט)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויסוגו אחור" - דרך המתבייש לחזור לאחוריו בדרך בואו

"יבושו" - בראותם שיצאתי מתחת ידיהם  

מצודת ציון

"ויסוגו אחור" - ענין החזרה לאחור כמו לא נסוג אחור (שמואל ב א)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כחציר גגות" - כעשב הגדל על הגגות שקודם התלישה נתייבש מחום השמש ולפי מעט הלחלוחית בהעפר אשר תחתיה  

מצודת ציון

"כחציר" - כעשב

"שקדמת" - מלשון קודם

"שלף" - ענין תלישה והוצאה ממקומו כמו שלף איש נעלו (רות ד)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחצנו מעמר" - מוסב על שלא מלא שאמר בתחלת המקרא לומר שלא מלא חצנו ר"ל לא מלא כנף בגדו מן העומרים כי לא קצרוהו כלל

"שלא מלא" - ר"ל שלא בא לכלל קצירה למלאות הקוצר את כפו מהם כדרך הקוצרים שממלאים מלא הכף וקוצרים בבת אחת  

מצודת ציון

"וחצנו" - שולי הבגד יקרא חוצן וכן גם חצני נערתי (נחמיה ה)

"מעמר" - אגודות השבלים כמו ושכחת עומר (דברים כג)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אמרו" - דרך העוברים בצד הקוצרים לומר להם ברכת ה' אליכם וברכנו אתכם וגו' אבל על חציר הגגות לא אמרו העוברים כזאת כי לא בא לכלל קצירה וכחציר הזה יהיו שונאי ציון כי יכלו מן העולם עד לא יבואו ימי הזקנה