מצודות על תהלים קכג


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היושבי" - אתה היושב בשמים

"אליך נשאתי וגו'" - להיות צופים ומביטים לעזרה

מצודת ציון

"היושבי" - היו"ד יתירה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל יד" - צופים אל יד אדוניהם ליתן להם דבר מה, ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם

מצודת ציון

"גברתה" - היא אשת האדון, כמו "מפני שרי גברתי" (בראשית טז ח).

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי רב" - בא לנו בזיון הרבה עד נשבע ממנו לגודל הרבוי, והוא ענין מליצה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רבת" - הרבה שבעה נפשנו מן הלעג של עובדי הכוכבים, היושבים שאנן ושקט.

"הבוז" - מן הבזיון אשר הוא לגאי יונים, רוצה לומר: אשר עובדי הכוכבים הגאים והמאנים ומבזין אותנו. וכפל הדבר במלות שונות למרבית הבזיון.

מצודת ציון

"השאננים" - ענין ההשקט והמנוחה, כמו "שאנן מואב" (ירמיהו מח)

"לגאיונים" - היא מלה מורכבת, מלשון 'גאוה' ומלשון 'אונאה' וגזל, כמו "ואיש לא יונה" (יחזקאל יח)