מצודות על תהלים קיד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בצאת" - בעת יצאו ישראל ממצרים

"בית יעקב" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"לועז" - כל שפת לשון עם זולת לשון הקודש תקרא לועז ובמשנה קורין אותה ללועזות בלעז (מגילה יז)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היתה" - בעת ההיא היה יהודה עם קדושו וישראל בכללו עם ממשלתו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הירדן" - בימי יהושוע סיבב הירדן לחזור לאחור לבלתי לכת דרך מהלכו

"הים ראה" - את ישראל באים אל תוך הים ונס ממקומו ונעשה חרב

מצודת ציון

"יסוב" - מלשון סבוב

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ההרים רקדו" - בשעת מתן תורה רקדו ההרים כאילים מגודל החרדה

מצודת ציון

"רקדו" - קפצו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה לך הים" - כאלו שואל אל הים מה לך כי תנוס מדוע זה תנוס ומדוע תסוב הירדן לאחור

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ההרים" - מה לכם ההרים כי תרקדו וגו'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מלפני" - כאילו ישיבו לומר אנו נסים וגו' מלפני פחד האדון החולל את הארץ

"מלפני וגו'" - כפל הדבר במלות שונות

מצודת ציון

"חולי" - ענין יצירה כמו באין תהומות חוללתי (משלי ח)והיו"ד נוספת

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חלמיש" - כפל הדבר במ"ש

"ההופכי" - ההופך את הצור היבש להיות אגם מים

מצודת ציון

"ההופכי" - היו"ד יתירה

"אגם מים" - הוא מקום כניסת המים

"חלמיש" - הוא סלע קשה כמו ושמן מחלמיש צור (דברים לב)

"למעינו" - מלשון מעין והוי"ו יתירה