מצודות על תהלים קיג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הללויה" - וחזר ופי' הללו עבדי ה' אבל לרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יהי" - ר"ל אמרו בההלל יהי שם וגו'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממזרח" - מפי היושבים במזרח וגו' מפי כולם מהולל שם ה' 

מצודת ציון

"ממזרח שמש" - ממקום זריחת השמש

"עד מבואו" - עד מקום שקיעתו והוא פאת המערב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כבודו" - משכן כבוד שכינתו היא על השמים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי כה'" - מי עניו כמוהו כי אף אם אמנם הוא מגביה א"ע לשבת מעל השמים 

מצודת ציון

"המגביהי" - היו"ד יתירה וכן המשפילי מקימי להושיבי מושיבי ואמרו כי תוספת היודי"ן הוא מצחות הלשון

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המשפילי" - הוא משפיל עיניו להשגיח על כל הנעשה בשמים ובארץ כי למול רוממתו אף השמים יחשבו לאין

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מאשפות" - כפל הדבר במ"ש

"מקימי" - בהשגחתו מקים את הדל מן העפר 

מצודת ציון

"מאשפות" - ענין דומן וזבל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להושיבי" - ועוד מרבה כבודם עד כי ישבו עם נדיבים וחזר ופירש עם נדיבי עמו והמה המעולים שבנדיבים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הללויה" - בעבור כל זה הללו את יה

"מושיבי" - הוא מושיב את העקרה בבית כי בעודה עקרה שבתה הבית מעט פעם בחוץ פעם ברחובות להפיג צערה וה' בהשגחתו פותח רחמה ותלד ותשב בבית ותהיה א"כ אם הבנים שמחה בהיותה יושבת בביתה עם בניה