מצודות על תהלים קטו


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא לנו" - לא למען צדקותינו עשה רק תן כבוד לשמך להיות מכובד בעבור החסד וקיום האמת שתעשה עמנו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נא" - עתה 

מצודת דוד

"איה נא" - איה אלהינו מדוע לא יריב ריב עמו כמאז

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואלהינו" - אבל אלהינו יושב בשמים ואפילו חלש למעלה לגבור יחשב ומכ"ש גבור למעלה ולזה עושה כל אשר חפץ וככחו אז כחו עתה ומוסב למעלה לומר תן כבוד לשמך ורמה ידך למען יסכר פיהם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עצביהם" - כן תקרא צורת הגלולים 

מצודת דוד

"עצביהם" - הן עצביהם של עכו"ם אין בהם ממש כי עשויים הם מכסף וזהב מעשי ידי אדם ולא אלהים המה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פה להם" - עם כי יש להם פה הלא לא ידברו וגו'

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יריחון" - מלשון ריח

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימישון" - מלשון משוש ונגיעה בדבר מה וכן אולי ימושני אבי (בראשית כז)

"יהגו" - ענינו קול צפצוף וכן אהגה כיונה (ישעיהו לח)ר"ל אפילו קול צפצוף בעלמא אין בהם

"בגרונם" - בצוארם 

מצודת דוד

"ידיהם" - עם כי ידיהם עשויים המה הלא לא ימששון בהם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל" - וכן יהיה כל הבוטח בהם

"כמוהם" - קלל את העושים אותם לאלהים ואמר שיהיו כמוהם לבל ידברו וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישראל" - אבל ישראל הוא בוטח בה' כי מעולם הוא עזרם ומגינם ר"ל הוא למו למחסה כמו מגן על הלובשו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יראי ה'" - המה הגרים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' זכרנו" - ה' אשר זכרנו מעולם הוא יברך וחוזר ומפרש את מי יברך ואמר יברך את בית ישראל וגו'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יוסף" - בכל עת יוסף עליכם ברכה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברוכים" - אתם תהיו ברוכים לה' העושה שמים וארץ ור"ל יברך אתכם ויחזור ויברך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השמים" - עם כי השמים המה שמים לה' מיוחד למכון שבתו מ"מ ישגיח בארץ ונתנה לבני אדם למי שישר בעיניו ותהיו אתם לברכה בקרב הארץ

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דומה" - הוא הקבר שהוא מקום דממה ושתיקה ונשמת הרשע כאלו תרד אל הקבר עם הגוף ותאבד עם הגוף ונקרא יורד דומה בעבור זה 

מצודת דוד

"ולא וגו'" - כפל הדבר במלות שונות

"לא המתים" - עכו"ם העומדים למות מיתת עולם לא יהללו את יה על הטובה הבאה כי לא עליהם תהיה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנחנו" - אבל אנחנו העומדים לחיים ולקבל טובה נברך את יה מעתה ועד עולם על הברכות והטובות הנוספות בכל עת ולזה הללו את יה בכל זמן