מצודות על תהלים קטז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אהבתי" - סרס המקרא אהבתי ה' כי הוא ישמע את קולי ואת תחנוני וא"כ מהדין עלי לאהבו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובימי אקרא" - בכל ימי אשר אקרא אליו יטה אוזן לשמוע

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אפפוני" - כאשר סבבו אותי מכאובי מות ומצאו אותי צרות השאול ומצאתי צרה ויגון וכפל הדבר במ"ש לרוב הצרות והתקרבם 

מצודת ציון

"אפפוני" - ענין סבוב כמו אפפו עלי רעות (לעיל מ)

"חבלי" - ענין מכאוב כמו צירים וחבלים (ישעיהו י"ג)

"ומצרי" - מלשון צרה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובשם ה'" - וכאשר קראתי אז בשם ה' ואמרתי אנה ה' מלטה נפשי 

מצודת ציון

"אנה" - ענין בקשה והודאה כמו אנא חטא העם (שמות לב)והה"א היא במקום האל"ף

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חנון ה'" - כי אתה ה' חנון וצדיק ואתה אלהינו מרחם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שומר" - הלא אתה ה' שומר פתאים עם שאין בהם דעת לשמור את עצמם

"דלותי" - כשהייתי דל ועני הוא יושיע לי 

מצודת ציון

"פתאים" - מלשון פתי וסכל

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שובי" - ר"ל כאשר קראתי לה' בהדברים האלה אמרתי לנפשי בהבטחה את נפשי שובי למנוחה שלך כי ה' גמל טוב עליך מאז וכן גם עתה נתקבלה התפלה 

מצודת ציון

"למנוחיכי" - היו"ד יתירה וכן עליכי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי חלצת" - כי מעולם הוצאת נפשי ממות ומנעת את עיני מן דמעה ואת רגלי חשכת שלא יהיו דחוים ממקום אל מקום להיות נעים ונדים 

מצודת ציון

"חלצת" - ענין הוצאה ושליפה כמו בצרה קראת ואחלצך (לעיל פ"א)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתהלך" - ומעתה אתהלך לפני ה' וגו' ר"ל בא"י ובין החיים לא כמו לשעבר שהייתי מגורש מא"י מפני שאול וקרוב הייתי לשכון בין המתים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האמנתי" - אמנה גדולה היתה בלבי כי הייתי מדבר כאשר הייתי מעונה מאוד בתכלית הסכנה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני אמרתי" - חוזר ומפרש מתי היה ומה דבר ואמר אני אמרתי בעת הייתי נחפז לברוח מפני שאול כמ"ש ויהי דוד נחפז ללכת וגו' (שמואל א כג) ואם כי אז הייתי קרוב למות עכ"ז אמרתי אז כל אדם האומר שלא תהיה לי המלוכה הוא מכזב ומשקר וזו היא האמונה הגדולה 

מצודת ציון

"בחפזי" - מלשון חפזון

"כוזב" - משקר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה אשיב" - מה מנחה אשיב לה' בעבור כל תגמוליו אשר גמל עלי 

מצודת ציון

"תגמולוהי" - תגמוליו על דרך לשון ארמי עלוהי כמו עליו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כוס" - אשא לבה"מ כוס מלא נסכים על הישועות אשר עשה לי ואקרא אז בשם ה'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נדרי" - הנדרים שנדרתי בעת צרה אשלם עתה נגד כל עמו לפרסם הנס 

מצודת ציון

"נא" - כמו עתה וחוזר הוא על מלת אשלם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יקר" - הן ראיתי כי יקר וקשה הדבר לפני המקום להביא המות על חסידיו בלא עתם ולזה הרבה לי נסים 

מצודת ציון

"יקר" - עניינו קשה וכן ויקר פדיון נפשם (לעיל מ"ט)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בן אמתך" - ר"ל מוכנע אני ביותר כבן אמה יליד בית ולזה התרת קשרי מוסרי

"אנה" - הנני מודה לה' על החסד שעשית לי על כי אני עבדך ר"ל החסד היה בעבור שאני מוכנע ולא בגמול המעשה 

מצודת ציון

"אנה" - הוא כענין הודאה בין הודאה על החסד ובין הודאה ובקשה על חטא כמו אנא חטא העם הזה (שמות לב)

"פתחת" - ענין התרת הקשר

"למוסרי" - קשורי רצועי המאסר כמו מוסר מלכים פתח (איוב יב)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זבח תודה" - כי קרבן תודה באה על הנס

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחצרות" - אתם העומדים בחצרות בית ה' אשר הם בתוך ירושלים הללו את יה בשמעכם הנס הנעשה לי 

מצודת ציון

"בתוככי" - היו"ד יתירה