מצודות על תהלים צט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יושב" - מלפני היושב על הכרובים שעל הארון תהיה הארץ נוטה לנפול ר"ל ליושבי הארץ תאחז חלחלה

"ה' מלך" - כאשר תתגלה מלכותו ירעדו העמים 

מצודת ציון

"ירגזו" - ענין רעדה כמו רגזו ואל תחטאו (לעיל ד)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' בציון" - ה' אשר מעונתו בציון הוא גדול ורם על הכל וממנו יחרדו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יודו שמך" - כלם יודו לשמך כי גדול וגו'

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משפט וצדקה" - משפטי התורה ודבריה המצודקים הנתונים ביעקב מעשי ידיך המה

"ועוז מלך" - העוז הוא למלך אשר אוהב המשפט

"מישרים" - התורה שהיא מישרים אתה כוננת

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קדוש הוא" - כי הוא קדוש וחלה הקדושה בהדום רגליו

"להדום רגליו" - הוא בה"מ ואחז במשל כאלו ממכון שבתו השמים יורדים רגליו לנוח בבה"מ 

מצודת ציון

"להדום" - הוא שרפרף הכסא הנתון תחת רגלי היושב כמו הדום לרגליך (לקמן קי)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קוראים" - הם היו קוראים לה' והוא היה עונה להם

"משה ואהרן" - ר"ל ראו גודל קדושתו כי הלא משה ואהרן היו מהגדולים ומהמיוחדים במשרתי ה' ושמואל היה מהגדולים ומהמיוחדים בקוראי שמו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעמוד ענן" - עם עמוד הענן בא ודבר אליהם על אשר שמרו עדותיו והחוק אשר נתן להם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתה עניתם" - עם כי אתה ענית להם בכל עת קראם ובעבורם היית נושא עון ישראל ועכ"ז נוקם היית על מעלליהם ולא ויתרת להם כלום כי משה ואהרן מתו על מי מריבה ושמואל לא האריך ימים על אשר לא הדריך את בניו כראוי ומכל זה נראה גודל קדושתו שאינו נושא פנים 

מצודת ציון

"עלילותם" - מעשיהם כמו אשר עולל לי (איכה א)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להר קדשו" - הוא בה"מ שעל הר המוריה

"רוממו" - לזה רוממו וגו'