מצודות על תהלים צח


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הושיעה לו ימינו" - ר"ל איננו צריך תשועה מזולתו כי ימינו הושיעה לו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אפסי ארץ" - היושבים בקצות הארץ

"זכר" - ה' זכר לישראל את החסד שהבטיח באמונתו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"פצחו" - פתחו פה כמו פצחו ורננו יחדיו (ישעיהו נב)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בכנור וגו'" - ר"ל בכנור לבד גם בכנור עם קול זמרה יחד לבסם את הקול

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בחצוצרות" - שם כלי נגון

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלואו" - הבריות הממלאים אותו

"ירעם" - ישמיע קול רעם לשמחה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יחד" - כל ההרים ירננו יחד

"ימחאו כף" - יכו כף אל כף כדרך השמחים והוא ענין מליצה להורות על רוב השמחה

מצודת ציון

"ימחאו" - ענין הכאה לשמוח כמו יען מחאך יד (יחזקאל כה)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפני ה'" - השמחה תהיה לפני ה' על כי בא לשפוט

"במישרים" - במשפט הישר כראוי לכל אחד ואחד