מצודות על תהלים צז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' מלך" - לעתיד כאשר תתגלה מלכותו אז יתרבה השמחה בעולם

"איים" - יושבי איי הים

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מכון כסאו" - הכנת כסאו תהיה בצדק ובמשפט לשלם לכל אחד כגמולו

"ענן וערפל" - הוא משל לחשכת הצרות שיהיו מוכנים לענוש בהם את הרשעים

מצודת ציון

"וערפל" - הוא עב הענן

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ותלהט" - ענין להב ושריפה כמו אש לוהט (לקמן קד)

"צריו" - אויביו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ראתה" - כשתראה הארץ להב הברקים אז תחיל ותרעד

"האירו" - הברקים יהיו גדולים עד שיאירו לכל העולם

מצודת ציון

"ותחל" - מלשון חלחלה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הרים" - הוא משל על מלכי העכו"ם

מצודת ציון

"כדונג" - כשעוה

"נמסו" - ענין התכה והמגה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השמים" - מלאכי השמים יספרו הצדק שעשה לישראל

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל אלהים" - צבא השמים הנעבדים לאלהים הם ישתחוו לה' על כי עשה משפט בעובדיהם

"המתהללים" - המשבחים את עצמם בעכו"ם שלהם והמה אלילים מבלי תועלת

מצודת ציון

"המתהללים" - מלשון הלול ושבח

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען משפטיך" - בעבור עשיית משפטיך

"שמעה" - כאשר תשמע ציון נקמות האויב אז תשמח

מצודת ציון

"בנות יהודה" - כפרני יהודה כמו קנת ואת בנותיה (במדבר לב)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נעלית" - אתה מעולה ומשובח על כל אלהים הם צבא השמים הנעבדים לאלהות

מצודת ציון

"נעלית" - מלשון מעלה ושבח

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אוהבי" - אתם אוהבי ה' שנאו עושי הרע ולא תפחדו מהם כי הנה ה' שומר נפשות חסידיו ויצילם מיד הרשעים ההם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולישרי לב שמחה" - לישרי לב זרוע שמחה וכפל הדבר במ"ש

"לצדיק" - לצורך הצדיק יש אור זרוע ר"ל כמו הזורע דבר מה הנה יותר תוציא השדה ממה שזרע כן הרבה שכר מוכן לצדיק יותר מאלו קבל שכרו מיד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בה'" - במשענת ה'

"לזכר" - לזכרון שם קדשו