מצודות על תהלים צב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ליום השבת" - המזמור הזה הוקבע לזמר על הדוכן בשבת

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"טוב להודות לה'" - טוב וישר לנו להודות לה' ולזמר לשמך העליון על כל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בבוקר" - בכל בוקר

"ואמונתך" - קיום הבטחתך נגיד בכל הלילות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עלי הגיון בכנור" - על השיר שבדבור הפה מנגן בכנור לבסם הקול כדרך המנגנים

"עלי עשור" - נזמר על כלי נגון בעלת עשרה נימין

מצודת ציון

"הגיון" - ענין דבור

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בפעלך" - במעשה הנסים שעשית לי

"במעשי וגו'" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עמקו" - הם דברים עמוקים ואין להבינם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"איש בער וגו'" - וחוזר ומפרש וכסיל לא יבין את זאת והיא האמורה למטה

מצודת ציון

"בער" - שוטה כבהמה מלשון אנחנו ובעירנו (במדבר כ)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כמו עשב וגו'" - לא יבין אשר הכוונה היא להשמידם עד עולם כי משלם להם מעט שכר צדקתם לטרדם מעוה"ב

"בפרוח" - במה שהרשעים מפריחים

מצודת ציון

"ויציצו" - יפריחו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואתה" - כי אתה מרום לעולם ובכל עת ידך על העליונה ואם לא תפרע מהם בחייהם תפרע מהם אחרי מותם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הנה וגו'" - וחוזר ומפרש כי הנה אויביך יאבדו ר"ל האבדון נכון בידם וימק בשרם ויתפרדו עצמותם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותרם" - אבל קרני תרומם כקרני הראם

"בלותי" - אהיה נבלל בראשי בשמן לח ודשן והוא משל על רבוי התענוג

מצודת ציון

"כראים" - שם חיה ראם

"בלותי" - מלשון בלילה וערבוב

"רענן" - ענין לחות ודשן כמו והיה עלהו רענן (ירמיהו יז)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותבט עיני" - עיני תראה חפצה בהאויב המביט בי בעין רעה

"בקמים" - בעת יקומו עלי מרעים תשמענה אזני מה שחפצה לשמוע והוא אבדן המרעים

מצודת ציון

"בשורי" - ענין הבטה כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר לב)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישגה" - יתגדל ויעלה מעלה מעלה כקומת הארז אשר בלבנון

"כתמר יפרח" - יעשה פרי בבנים ובבנות כתמר הזה הפורח להוציא פירות

מצודת ציון

"ישגה" - יתרבה גדלו כמו ישגה אחו (איוב ח)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחצרות" - כפל הדבר במ"ש

"שתולים" - יהיו נטועים וקבועים בבית ה' לומדי התורה והחכמה

מצודת ציון

"שתולים" - נטועים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוד ינובון" - בימי זקנתם ירבו עוד תנובה והצמחה ויהיו דשנים ורטובים

מצודת ציון

"ינובון" - מלשון תנובה והצמחה

"דשנים" - שמנים

"ורעננים" - ענין לחות ורטיבות כמו והיה עלהו רענן (ירמיהו יז)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להגיד" - למען יודע לכל כי ישר ה' ואין בו עולה בראותם כי סוף הדבר שמקבל כל אחד גמול מעשיו