מצודות על תהלים צא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בצל וגו'" - אתה המתלונן וגו' וכפל הדבר במ"ש

"יושב וגו'" - אמר בל' קריאה אל מול היושב אתה היושב בסתר עליון ר"ל המתבודד בעבודת ה' ובעיון סתרי תורתו 

מצודת ציון

"יתלונן" - ענין התמדה וכן צדק ילין בה (ישעיהו א)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אומר לה'" - אומר אני לך בעבור ה' אשר הוא מחסי וגו' 

מצודת ציון

"ומצודתי" - ענין מבצר חזק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הוא יצילך" - אשר הוא יצילך מפח הלוכד ומדבר המשבר 

מצודת ציון

"מפח" - מרשת

"יקוש" - מלשון מוקש

"הוות" - ענין שברון כמו הוה על הוה (יחזקאל ז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באברתו" - בכנפיו יסוכך ויגן עליך

"אמתו" - אמיתת הבטחתו היא כצנה וסוחרה 

מצודת ציון

"באברתו" - בכנפיו

"צנה" - דומה הוא למגן

"וסחרה" - לבוש מברזל מסבבת הגוף סחור סחור

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחץ" - מהשד המעופף ביום כחץ

"לא תירא" - על כי יסוך עליך לא תירא מפחד השדים השולטים בלילה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מקטב" - מן המזיק קטב השודד נפשות בעת צהרים

"מדבר" - מן המזיק דבר ההולך באופל 

מצודת ציון

"באפל" - בחשך

"מקטב" - נקרא כן מענין כריתה כמו אהי קטבך שאול (הושע יג)

"ישוד" - מלשון שדידה וגזלה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יפול" - אף אם בעת הדבר יפלו אנשים רבים מצדך ומימינך ומכל מקום אליך לא יגש הדבר ההוא ולא יזיק לך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רק וגו'" - מיתת האנשים תביט רק בעיניך ותראה תשלומין הרשעים הנופלים אבל לא יגעו בך לרע

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אתה" - כאשר תאמר אתה ה' מחסי ועל אל עליון תשים מעונך ר"ל תבטח בו כאדם הבוטח במדורו לחסות בו מזרם וממטר 

מצודת ציון

"מעונך" - מלשון מעון ומדור

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונגע וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לא תאונה" - אז לא תזדמן לך רעה 

מצודת ציון

"תאונה" - ענין הזדמנות כמו והאלהים אנה לידו (שמות כא)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לך" - עליך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כפים" - המלאכים ההם ישאו אותך על כף ידם ולא יעזבוך ללכת בארץ ברגליך כי פן תכה רגליך באבן המוטל בארץ והוא משל על גודל השמירה וההשגחה 

מצודת ציון

"תגוף" - ענין הכאה כמו ונגפו אשה הרה (שם)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תדרוך" - תרמוס עליהם ברגליך ולא יזיקו אותך 

מצודת ציון

"שחל" - שם משמות האריה

"ופתן" - מין נחש

"כפיר" - ארי בחור

"ותנין" - מין נחש

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי בי חשק" - כה יאמר ה' הואיל וחשק בי לכן אצילהו מן החיות הממיתים

"כי ידע שמי" - הואיל והוא יודע ומכיר שמי להיות חרד מפני 

מצודת ציון

"אשגבהו" - ענין התחזקות

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אחלצהו" - אוציא אותו מן הצרה ועוד ארבה כבודו

"עמו אנכי בצרה" - בעת בוא צרה בעולם אהיה עמו להצילו ממנה

"יקראני" - לכן כאשר יקרא אלי אענה אותו 

מצודת ציון

"אחלצהו" - ענין הוצאה ושליפה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואראהו" - בעיניו יראה בימיו תשועת ה'

"אשביעהו" - יהיה שבע מהם לגודל הריבוי