מצודות על תהלים צ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעון" - מדור כמו השקיפה ממעון קדשך (דברים כו

מצודת דוד

"ה' מעון" - אתה לנו למחסה בכל דור ודור כמו המדור המציל מזרם וממטר

"איש האלהים" - ר"ל שהיה נביא

"תפלה למשה" - י"א מזמורים שמכאן עד לדוד מזמור משה אמרם ודוד יסדם בספרו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותחולל" - ענין יצירה כמו הן בעון חוללתי (לעיל נא)

"ארץ ותבל" - כשהם סמוכים יורה ארץ על המקום הבלתי מיושבת ותבל על המקום המיושבת 

מצודת דוד

"בטרם" - עד לא יולדו ונבראו ההרים ועד לא חוללת הארץ ותבל ומטרם שהיה העולם ועד סוף ימי העולם בכל עת אתה אל ר"ל חזק ובעל היכולת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תשב אנוש" - אתה משיב את האדם מן רוב אומץ חזקו אשר יהיה מדוכא ביסורים המחלישים כח ובזה כאלו תאמר לבני אדם שובו מדרכיכם הרעים על כי אין יסורים בלא עון

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואשמורה" - היא חלק משלשה חלקי הלילה וקרואים אשמורה בלשון מקרא 

מצודת דוד

"ואשמורה בלילה" - וכמו משמורה אחת ממשמרות הלילה כי לאחר שעבר הזמן משמר אחד ואלף שנים לאחת תחשב

"כי אלף שנים" - ר"ל ע"י היסורים כאילו תאמר להאדם הלא אף אם תחיה אלף שנים הלא יהיה בעיניך כיום אתמול כאשר יעבור כי אחר שעבר הזמן מה לו אם היה זמן מרובה או זמן מועט הלא הלך לו ואיננו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"זרמתם" - ענין מרוצת המים כמ"ש כזרם מים (ישעיהו כח) והושאל למריצת השנים

"יחלוף" - ענין התחדשות כמו יחליפו כח (שם מא) 

מצודת דוד

"בבקר" - ר"ל בימי הנעורים לבד מחדש ומחליף כח כחציר הזה שרק בבוקר יחליף כח

"זרמתם" - מרוצת חייהם המה כחלום השינה כי בהקיצו אין דבר מדברי החלום כן אין ממש בחיי האדם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יציץ" - יפריח

"ימולל" - ענין כריתה כמו כי אמילם (לקמן קיח)

"ויבש" - ר"ל וכבר נעשה יבש וכן אתה קצפת ונחטא (ישעיהו סד

מצודת דוד

"בבקר יציץ" - אם בבקר יציץ ומחליף כח הלא לערב בימי הזקנה ימולל ויבש ודומה הוא לחציר הנתייבש אחר שזרחה החמה עליו כל היום

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובחמתך" - הוא כפל במ"ש

"כי כלינו" - עתה ידבר על לשון בני הגלות שיאמרו אם חיי כל אדם הוא הבל אף אם המה בשלוה כל שכן אנחנו בגלות אשר כלינו באפך שאנפת בנו על עונותינו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלומינו" - מלשון העלם וחסרון ידיעה 

מצודת דוד

"עלומינו" - השגיאות שהמה נעלמים מאתנו תשימם מול מאור פניך לזכור גם בהם ולשלם גמול גם עליהם

"עונותינו לנגדך" - לזכור בהם ולפרוע עליהם גמול

"שתה" - שמת

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פנו" - מלשון פניה

"הגה" - ענין דבור כמו ולשוני תהגה (לעיל לה) 

מצודת דוד

"כלינו" - אנחנו בעונותינו גורמים כליון שנותינו להיות נמשך זמן דבור בעלמא

"פנו" - הלכו להם בעברה וזעם הבאה מעמך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ורהבם" - ענין התחזקות כמו ירהבו הנער בזקן (ישעיהו ג)

"גז" - ענין כריתה ותלישה כמו גזי נזרך (ירמיהו ז)

"חיש" - מהר כמו חושה לעזרתי (לעיל לח) 

מצודת דוד

"בהם" - במספרם יהיו שבעים שנה

"ואם בגבורות" - ואם בהתגברות כח הטבע יהיו שמונים שנה

"ורהבם" - אף התוקף והאומץ של השנים ההם המה יגיעה וצער

"כי גז" - לפי שלא יארכו ימי האומץ כי מהר יוכרת ויעוף א"כ האומץ שהיה בתחילה גרמה להוסיף הצער בהעדרו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכיראתך" - כאשר יראתך נעלמת מלדעת איך נירא את ה' כן נעלמה עברתך מלדעת על מה אתה מתמלא עברה וזעם כי אין להשיג בימים מועטים כאלה

"מי יודע" - בימים מועטים כאלה מי יוכל לדעת חוזק אפך על מה הוא ולהיות נשמר ממנו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונביא" - מלשון הבאה 

מצודת דוד

"למנות" - לפי מנין ימינו שהמה קצרים כן הודע נא דרכיך ר"ל לפי ערך מעט השנים כן תרבה לנו חכמה לדעת הכל במעט זמן ואז נביא גם אנו לבב חכמה ר"ל אם תתן בנו הרבה חכמה אז נחשוב לתור ולחפש בה לבוא אל תוכן עומק הדבר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנחם" - חשוב על עבדיך מחשבה אחרת להיות מרוצה להם

"שובה ה'" - שוב מחרון אפך עד מתי תחרה עוד

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונרננה" - בהודות והלל

"ונשמחה וגו'" - כי תשוב להיטיב לנו בעבור רוב ההודאה וההלל וכן יהיה הולך וחוזר חלילה כל הימים

"בבוקר" - בכל בוקר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כימות" - כמנין הימים אשר ענית אותנו וכפי השנים אשר ראינו רעה וכפל הדבר במ"ש

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והדרך" - מלשון הדר ויופי 

מצודת דוד

"יראה" - פועל ידיך יהיו נראים אל עבדיך וגם על בניהם אחריהם תהיה ההדר מעמך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נועם" - ענין מתיקות וערבות כמו ולחם סתרים ינעם (משלי ט

מצודת דוד

"כוננהו" - הכן את המעשה ההיא שלא יארע בה תקלה והפסד מה

"כוננה עלינו" - הכן עלינו להיות מתוקן בידינו ולא יארע לנו תקלה בעת נעשה את המעשה

"ויהי נועם" - נעימות ה' יהיה עלינו