מצודות על תהלים פח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להימן" - המזמור הזה נמסר להימן שהוא יאמר על הדוכן (ועל כי אמר למנצח ר"ל שנמסר לבן לוי המנצח בשיר חזר ופירש שנמסר להימן שהיה מן הלוים) 

מצודת ציון

"מחלת" - שם כלי נגון

"לענות" - להרים הקול בשיר כמו וענו הלוים וגו' קול רם (דברים כז)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום צעקתי" - עם כי צעקתי בתפלה כל היום מ"מ גם בלילה אערוך תחינתי לפניך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שבעה" - כי רבו הרעות עד שנפשי שבעה מהם והוא ענין מליצה

"וחיי" - ימי חיי קרבו לרדת אל השאול

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין איל" - שלא היה לי כח מעולם

"נחשבתי" - מגודל התשות נחשבתי עם האנשים אשר כבר ירדו לקבר 

מצודת ציון

"איל" - ענין כח כמו אל גוים (יחזקאל לא)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והמה" - עדיין המה כרותים ממכת ידך

"עוד" - עדיין לא זכרתם כי לא באה זמן התחיה

"במתים חפשי" - אני נמנה בין המתים שהמה חפשים ממקרי העולם ועמלו 

מצודת ציון

"עוד" - כמו עדיין וכן עוד היום גדול (בראשית כ"ט)

"נגזרו" - נכרתו כמו נגזרנו לנו (יחזקאל לו)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במצולות" - בעומק המים והוא משל לצרות שונות

"שתני" - שמת אותי בגלות המר הדומה לבור תחתיות העמוק למאוד

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל" - עם כל משבריך ענית אותי לעולם ר"ל זמן רב 

מצודת ציון

"וכל" - הוי"ו במקום עם וכן ויוסף היה במצרים (שמות א)ר"ל עם יוסף שהיה במצרים

"משבריך" - הם גלי הים הנראים כמשברים מי הים וכן משברים יתחטאו (איוב מא)

"ענית" - מלשון ענוי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלוא" - אני כמו בבית הכלא ומאסר ולא אוכל לצאת

"שתני" - שמת אותי להיות מתועב בעיניהם

"הרחקת" - חזקת לב אוהבי להתרחק ממני כי נהפכו לאויבים 

מצודת ציון

"מיודעי" - אוהבי כמו אלופי ומיודעי (לעיל נה)

"למו" - להם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שטחתי" - פרשתי כפי כדרך המתפללים

"עיני דאבה" - עצבה עיני מן גודל העוני 

מצודת ציון

"דאבה" - ענין עצבון כמו ודאבון נפש (דברים כ"ח)

"שטחתי" - ענין פרישה כמו משטח חרמים (יחזקאל כו)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלמתים" - ר"ל הלא נמות מקושי השעבוד וכי להמתים תעשה הנפלאות שהבטחת

"אם רפאים" - אם המתים שנרפו ונחלשו ע"י מלאך המות אם המה יודוך לעולם על נפלאותיך 

מצודת ציון

"רפאים" - מלשון רפיון וחלשות

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באבדון" - הוא הקבר שבו נאבד האדם מזה העולם

"היסופר" - כפל דברו רבות פעמים כדרך הנוהים ומקוננים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היודע" - וכי יהיה נודע פלאך ע"י כשנהיה בחשכת הקבר וכי נספר צדקתך בארץ נשיה והוא הקבר (כי בהיות האדם שם נשכח מפי הבריות) 

מצודת ציון

"נשיה" - ענין שכחה כמו נשני אלהים (בראשית מ"א)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני" - הלא אני שועתי אליך להוציאני מן הגולה ובכל בוקר תקדים תפלתי לבוא לפניך

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למה" - ר"ל הואיל ואני מתפלל לפניך למה א"כ תעזוב נפשי ביד האויב 

מצודת ציון

"תזנח" - תעזוב

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נשאתי וגו'" - ר"ל אהיה פנוי מעסקי בטורח נשיאת הפחד

"וגוע מנוער" - מעת נערותי אני בגויעה ר"ל זמן ארוך ומעט היו ימי השלוה 

מצודת ציון

"אמיך" - מלשון אימה ופחד

"אפונה" - מלשון פנוי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעותיך" - החרדה הבאה ממך היא כרתה אותי 

מצודת ציון

"בעותיך" - מלשון בעתה וחרדה כמו פלצות בעתתני (ישעיהו כא)

"צמתתוני" - ענין כריתה כמו יצמיתם ה' (לקמן צד)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחד" - החרון והחרדה

"סבוני" - החרון והחרדה מסבבים אותי כמים המסבבים גוף העומד בהם 

מצודת ציון

"הקיפו" - ענין סבוב

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מיודעי מחשך" - כאלו המה במקום חושך שלא אראה אותם

"הרחקת" - כי לא באו אלי לנחמני 

מצודת ציון

"מיודעי" - אוהבי

"מחשך" - מלשון חושך