מצודות על תהלים נח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"האמנם" - כשבא דוד אל המעגל במקום שהיה שאול שוכב שם ולקח משם חנית המלך וצפחת המים והלך לו ומרחוק קרא ואמר הלא תענה אבנר וגו' כמ"ש (בשמואל א כז) ולזה אמר האמנם נאלמתם מלדבר צדק שיש לכם לדבר והמישרים שיש לכם לשפוט בני אדם כי הלא עתה תוכלו להראות לשאול שאינני אויבו שהרי היה מסור בידי ולא הרגתיו

מצודת ציון

"האמנם" - האמת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"תפלסון" - תיישרו את החמס אשר בידכם לומר על החמס שישר הוא

"אף בלב" - לא סוף הדבר שלא למדתם זכות אלא אף בכוונת הלב תפעלו העול בארץ

מצודת ציון

"עולת" - מלשון עולה

"תפלסון" - ענין יושר ועל זה נקרא מטה המשקל בשם פלס כי מיישר המשקל וכן פלס מעגל רגליך (משלי ה')

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"תעו" - המדברים עלי כזב תעו מדרך הטובה מעת צאתם מבטן

"זורו" - הרשעים הללו נעשו זרים לה' מעת צאתם מן הרחם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כמו פתן חרש" - המה כמו פתן אשר לעוצם רעתו לא יועיל לו הלחש כאלו היה חרש ואוטם אזנו לבל ישמע כמו כן הרשעים הללו לא יועיל בם המוסר כאילו היו חרשים וגו'

"חמת למו" - בכעסם מטילים ארס כנחש והוא ענין מליצה

מצודת ציון

"חמת" - ארס כמו חמת תנינים יינם (דברים ל"ב)

"פתן" - מין נחש רע

"יאטם" - יסתום כמו אוטם אזנו (משלי כ"א)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"אשר וגו'" - בעבור רוע טבעו לא ישמע לקול מלחשים ואף אם החובר חברים הוא מחוכם מאד בדבר הלחש עכ"ז לא ישמע לקול לחשו

מצודת ציון

"חובר חברים" - היודע לחש וכן וחובר חבר (דברים י"ח)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כפירים" - הטורפים ככפירים

"שנימו" - של הרשעים הללו

מצודת ציון

"מלתעות" - הם השינים הגדולים והוא מתהפך כמו ומאכלות מתלעותיו (משלי לשון)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ידרוך" - המקום ידרוך עליהם חציו ויהיו כדברים הנכרתים חיש מהר

"ימאסו" - יהיו נמסים כמים וילכו לאבדון

מצודת ציון

"ימאסו" - ימססו ובאה האל"ף במקום אות הכפל וכן אשר בזאו (ישעיהו י"ח) ומשפטו בזזו

"יתמוללו" - יכרתו כמו ימולל ויבש (לקמן צ')

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כמו שבלול" - כשבלול הזה אשר דרכו להיות נמס והולך בזרוח עליו השמש וכמו הנפל של אשה אשר אינו רואה השמש כן הרשעים הללו לא יראו השמש ר"ל אור הישועה

מצודת ציון

"שבלול" - שם שרץ מה

"תמס" - מלשון המסה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"כמו חי" - כמו דבר הנעקר ע"י אדם בריא וכמו הנעקר בחרון אף כי אז לא ישאר מאומה כן יעקרם ה' ברוח סערה לבל ישאר שארית

"בטרם" - עד לא יבינו ענפי הקוצים להיות מתקשים כמצב אילן הקוץ ר"ל עד לא יבינו בני הרשעים להרשיע כאביהם

מצודת ציון

"סירותיכם" - ענפי הקוצים כמו עד סירים סבוכים (נחום א')

"אטד" - הוא מצבת אילן הקוץ וכן ויאמר האטד אל העצים (שופטים ט)

"חי" - ענין בריאות כמו עד חיותם (יהושע ה')

"ישערנו" - מלשון סערה ועם שהיא בשי"ן

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"פעמיו ירחץ" - בדרך הלוכו ירחץ רגליו בדם הרשע הנשפך בארץ

"כי חזה" - כאשר יראה נקמת ה'

מצודת ציון

"חזה" - ראה

"פעמיו" - רגליו אשר צועד בהם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"ויאמר אדם" - אז יאמר כל אדם אך סוף הדבר הוא אשר יש פרי ותשלום גמול לצדיק ויש אלהים שופטים לשפוט את הרשע כרשעתו ואם ייטיב לו בראשיתו אך סוף הדבר לקבל גמול