מצודות על תהלים נט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישמרו" - לשמור בית דוד שלא יברח בלילה להמיתו בבוקר כמ"ש (בשמואל א יט)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ממתקוממי" - מהאנשים הקמים עלי תחזקני

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יגורו" - יתאספו עלי בני אדם חזקים לתפשני ואני לא חטאתי להם כאשר ידעת אתה ה'

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בלי עון" - לא העויתי להם והמה רצים ומכינים עצמם ללכדני לכן עורה לקראתי וראה בעניי

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הקיצה" - ר"ל כמו שאתה מעורר עצמך לפקוד את העכו"ם לשלם גמול מבלי חנינה כן אל תתן חנינה לעולם לאלו הבוגדים העושים און

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישובו לערב" - ר"ל ביום ילשינו עלי ולערב שבים לביתי לשמרני וכאשר נמלטתי סבבו בעיר לחפש אחרי ויהמו בקולם בעת החפוש ככלב הזה הסובב ומחפש והומה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חרבות" - הלה"ר שמדברים בפיהם כאלו יתנו חרבות ביד שאול להמיתני כי יאמרו מי שומע ולא יראו מאלהים

מצודת ציון

"יביעון" - ידברון כמו יביע אומר (לעיל י"ט)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תשחק למו" - אתה שוחק על דבריהם כמו שאתה לועג לכל העכו"ם החושבים רע על ישראל

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוזו" - מפני רוב חזקו של שאול אמתין על תשועתך כי אתה משגבי אבל בידי אין כח לעמוד נגדו

מצודת ציון

"אשמרה" - ענין המתנה כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית ל"ז)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלהי חסדי" - ה' העושה לי חסד מעולם יקדים לי החסד טרם ילכדני

"יראני" - מה שלבי חפץ לראות יראני בהמסתכלים בי לרעה

מצודת ציון

"בשוררי" - ענין ראייה והבטה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פן ישכחו" - כי המת נשכח מן הלב ולא יזכרו בהם ליקח מהם מוסר

"הניעמו בחילך" - אלא בכוחך הרב הניעם ממקום למקום והורידם מנכסיהם אתה ה' מגננו כי אז יזכרו ויקחו מהם מוסר

מצודת ציון

"הניעמו" - מלשון נע ונד

"בחילך" - בכוחך

"מגננו" - מבטח לנו כגבור במגינו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומאלה" - ומרוב הקללה אשר יבוא עליהם ומרוב הכחש והרזון אשר יבואום יספרו הבריות זה לזה את כל הקורות להם ויהיה הדבר זכור ויקחו מהם מוסר

"חטאת פימו" - את זה עשה להם בעון חטאת פיהם וגו' ויהיו נלכדים בעבור גאותם

מצודת ציון

"בגאונם" - מלשון גאוה

"ומאלה" - ומקללה

"ומכחש" - רזון

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאפסי" - מוסב על וידעו וגו' לומר בקצות הארץ ידעו לעולם שאתה מושל ביעקב

"מושל ביעקב" - להושיע את החוסים בו

"כלה" - את הרשעים ההם

"ואינימו" - ולא יהיו עוד בעולם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישובו" - הרשעים ההם יענשו מדה במדה כמו ששבו לערב לשמרני וסבבו בעיר לחפש אחרי כן יחזרו על פתחי זולתם לעת ערב ויסובבו בעיר לבקש מזון ויהמו מכאב לב

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המה" - כשהמה יהיו נעים לבקש אוכל וכאשר לא ישבעו כי לא מצאו די אכלם אז יתלוננו ויהמו מכאב לב

מצודת ציון

"יניעון" - מלשון נע ונד

"וילינו" - מלשון תלונה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומנוס" - אמר דרך משל כאדם הנס לאוהבו להמלט

"ואני אשיר" - כשאהיה נושע אספר עוזך בשיר ובכל בוקר ארנן חסדך

מצודת ציון

"ומנוס" - מלשון ניסה ובריחה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלהי חסדי" - העושה לי חסד מעולם

"עוזי" - אתה חזקי ולכן אזמרה לך