מצודות על תהלים כא


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בעזך" - בהעוז הניתן למלך המשיח הנה ישמח בו

"ובישועתך" - כפל הדבר במלות שונות

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וארשת" - וכל שכן שבל תמנע ממנו מה שישאל בפיו

"תאות לבו" - מה שיתאוה בלבו תתן לו עם כי לא שאל עליו ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה בהרבה מן המקומות על כי במראה הנבואה נראה כאלו כבר היה הדבר

מצודת ציון

"וארשת" - ענין מבטא ואמירה ואין לו דומה במקרא ובפיוט של ר"ה ארשת שפתינו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עטרת פז" - רצה לומר כבוד הרבה

"כי תקדמנו" - תקדים ליתן לו ברכות טוב טרם ישאל עליו

מצודת ציון

"תשית" - תשים

"לראשו" - בראשו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חיים שאל" - אמרו רבותינו ז"ל כאשר יראה משיח בן דוד שנהרג משיח בן יוסף ישאל אז על החיים וה' יבטיחו עליו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בישועתך" - על ידי ישועתך יתגדל כבודו

מצודת ציון

"תשוה" - תשים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תחדהו" - תשמחו בשמחת ראיית פניך

"כי תשיתהו" - תשים אותו לעולם לברכה כי הכל יתברכו בו לומר שיהיה כמוהו

מצודת ציון

"תחדהו" - מלשון חדוה ושמחה כמו ויחד יתרו (שמות י"ח)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי וגו'" - ובעבור שיהיה בטחונו בה' לזה לא ימוט

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ימינך תמצא" - ר"ל תשיגם ולא יוכלו להנצל

"תמצא" - תספיק מכת ידך לכל אויביך

מצודת ציון

"תמצא" - תספיק כמו ומצא להם (במדבר י"א)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לעת פניך" - בעת כעסך אז יבלעם באפו ותאכלם האש

"תשיתמו" - יתמיד בהם האש כמו בתנור

מצודת ציון

"תשיתמו" - תשים אותם

"יבלעם" - מלשון בליעה והשחתה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וזרעם" - כפל הדבר במלות שונות

"פרימו" - בניהם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"חשבו מזמה" - יחשבו מחשבות שא"א להם לעשותם

"כי נטו" - על כי נטו לעשות רעה למולך כמ"ש יתיצבו וגו' על ה' ועל משיחו (לעיל ב')

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי תשיתמו" - כי בעבור זאת תשים אותם לחלק אחד שיעמדו מובדל בפאה אחת להיות למטרה לחץ

"במיתריך" - בחבל הקשת תכונן החצים לירות בהם

מצודת ציון

"שכם" - חלק כמו שכם אחד (בראשית מח)

"במיתריך" - הוא חבל הקשת כמו על יתר (לעיל יא)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בעוזך" - כפי גודל כחך תרים עצמך להפרע מאויביך ואז נשירה וגו'