מצודות על תהלים כא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעזך" - בהעוז הניתן למלך המשיח הנה ישמח בו

"ובישועתך" - כפל הדבר במלות שונות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וארשת" - ענין מבטא ואמירה ואין לו דומה במקרא ובפיוט של ר"ה ארשת שפתינו 

מצודת דוד

"וארשת" - וכל שכן שבל תמנע ממנו מה שישאל בפיו

"תאות לבו" - מה שיתאוה בלבו תתן לו עם כי לא שאל עליו ואמר בלשון עבר כדרך הנבואה בהרבה מן המקומות על כי במראה הנבואה נראה כאלו כבר היה הדבר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשית" - תשים

"לראשו" - בראשו 

מצודת דוד

"עטרת פז" - רצה לומר כבוד הרבה

"כי תקדמנו" - תקדים ליתן לו ברכות טוב טרם ישאל עליו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חיים שאל" - אמרו רבותינו ז"ל כאשר יראה משיח בן דוד שנהרג משיח בן יוסף ישאל אז על החיים וה' יבטיחו עליו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשוה" - תשים 

מצודת דוד

"בישועתך" - על ידי ישועתך יתגדל כבודו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תחדהו" - מלשון חדוה ושמחה כמו ויחד יתרו (שמות י"ח

מצודת דוד

"תחדהו" - תשמחו בשמחת ראיית פניך

"כי תשיתהו" - תשים אותו לעולם לברכה כי הכל יתברכו בו לומר שיהיה כמוהו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי וגו'" - ובעבור שיהיה בטחונו בה' לזה לא ימוט

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תמצא" - תספיק כמו ומצא להם (במדבר י"א

מצודת דוד

"ימינך תמצא" - ר"ל תשיגם ולא יוכלו להנצל

"תמצא" - תספיק מכת ידך לכל אויביך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשיתמו" - תשים אותם

"יבלעם" - מלשון בליעה והשחתה 

מצודת דוד

"לעת פניך" - בעת כעסך אז יבלעם באפו ותאכלם האש

"תשיתמו" - יתמיד בהם האש כמו בתנור

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזרעם" - כפל הדבר במלות שונות

"פרימו" - בניהם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חשבו מזמה" - יחשבו מחשבות שא"א להם לעשותם

"כי נטו" - על כי נטו לעשות רעה למולך כמ"ש יתיצבו וגו' על ה' ועל משיחו (לעיל ב')

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שכם" - חלק כמו שכם אחד (בראשית מח)

"במיתריך" - הוא חבל הקשת כמו על יתר (לעיל יא) 

מצודת דוד

"כי תשיתמו" - כי בעבור זאת תשים אותם לחלק אחד שיעמדו מובדל בפאה אחת להיות למטרה לחץ

"במיתריך" - בחבל הקשת תכונן החצים לירות בהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעוזך" - כפי גודל כחך תרים עצמך להפרע מאויביך ואז נשירה וגו'