מצודות על תהלים כ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לדוד" - המשורר אמר אותו בעבור דוד בצאתו למלחמה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישגבך" - יחזק אותך שם אלהי יעקב ור"ל כמו שחזק את יעקב מול לבן ועשו ולא יכלו לו כן לא יוכלו אויביך לך

"ביום צרה" - כאשר תלחם מול האויב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יסעדך" – מלשון סעד ותמיכה. 

מצודת דוד

מקדש – ממקום קדשו, הוא בית המקדש, הוא מקום שכינה, ומשם בא העזר.

ומציון וגו' – כפל הדבר במילות שונות.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ידשנה" – מלשון דשן. 

מצודת דוד

יזכר – יהיו זכורים לפניו המנחות אשר הבאת.

ידשנה סלה – עד עולם יקבלו עולתך ברצון, ותאכלם האש וייעשו דשן.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כלבבך" - כתאות לבבך

"ימלא" - יתקיימו עצתך

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נדגול" - מלשון דגל 

מצודת דוד

"בישועתך" - בעבור התשועה הבאה ממך כולנו נרננה

"ובשם" - בעזר אלוה נלכה בדגלים למלחמה וה' ימלא שאלתך כי נתגבר במלחמה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יענהו" - אז ענהו משמי קדשו להושיעו בגבורות התשועה הבאה מימינו

"עתה ידעתי" - מהנפלאות אשר נעשו עתה לדוד מהם אדע שעד הנה הושיע ה' למשיחו במה שלא היה נלכד ביד שאול ולא במקרה וברוב תחבולותיו היה נמלט

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואנחנו" - רצה לומר הלא אתנו מעט רכב וסוסים ואך אנחנו נזכיר במלחמה שם ה' ומעמו נבקש העזר

"אלה ברכב" - כי הלא רואים אנחנו אשר אנשי מלחמתינו הבאים למלחמה אלה באים ברוב רכב ואלה באים ברוב סוסים אשר בהם ימצא העזר במלחמה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונתעודד" - ענין רוממות וחזוק כמו מעודד ענוים ה' (לקמן קמ"ז) 

מצודת דוד

"המה וגו'" - הבאים ברוב רכב וסוסים כורעים ונופלים לפנינו ואנחנו קמים ומתרוממים ומתחזקים ומזה נדע שגם עד הנה הושיע ה' למשיחו מה שנמלט מיד שאול

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' הושיעה" - כן הושיענו בכל עת

"ביום קראנו" - בו ביום שנקרא אליך