מצודות על שמואל ב י


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר עשה וגו'" - אמרו רבותינו ז"ל (במדבר רבה יד א) שהחסד היה שהחיה את אחיו אשר ברח אליו מאת מלך מואב כשהמית את אביו וביתו אחר שהוליכם אליו מן מערת עדולם כמו שכתוב בשמואל א' (כב א)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולרגלה" - מלשון מרגל ומחפש

"ולהפכה" - תרגם יונתן ולבדקה כי הבודק דבר מה מהפכה מצד אל צד 

מצודת דוד

"הלוא" - הנה לא שלח כי אם לרגל את הארץ

"המכבד דוד וגו' בעיניך" - וכי סבור אתה שדוד מכבד את אביך בעיניך על כי שלח לך מנחמים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מדויהם" - מלבושיהם כמו (שמואל א יז לח)וילבש שאול וגו' מדיו

"שתותיהם" - הם העגבות שהוא בחצי המלבוש ודוגמתו (ישעיהו כ ד)חשופי שת 

מצודת דוד

"בחצי" - במחצית ארכם והוא עד שתותיהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יצמח" - יגדל 

מצודת דוד

"ושבתם" - לביתכם

"וישלח לקראתם" - לאמר להם לשבת ביריחו האמור בסוף המקרא והפסיק לומר הסיבה למה לא באו למלך ואמר כי היו נכלמים ולכן שלח לקראתם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נבאשו" - נמאסו כדבר הנבאש

"ואיש טוב" - אנשי איש טוב והוא שם אדון הארץ וכן (שופטים יא ג) וישב בארץ טוב

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הגבורים" - כמו והגבורים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פתח השער" - מול פתח שער עירם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פני המלחמה" - פני אנשי המלחמה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חזק ונתחזק" - חזק אתה והעם אשר עמך וגם אנו נתחזק

"בעד עמנו" - שלא ילכו בשבי

"ובעד ערי וגו'" - שלא יכבשום האויב

"וה' יעשה הטוב וגו'" - רצה לומר ואם בכל ההתחזקות לא נועיל יעשה ה' הטוב בעיניו ונקבל באהבה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאספו יחד" - בחשבם שברבת עם ינצחו הם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חילם" - שם מקום

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלאמה" - לחילם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וישלימו" - עשו שלום 

מצודת דוד

"עבדי הדרעזר" - רצה לומר הסרים למשמעתו