מצודות על שמואל ב יא


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לתשובת השנה" - רצה לומר בעת תשובת השמש אל הנקודה ההיא בעצמה שהיתה בה בעת צאת המלכים בשנה העברה להלחם בישראל ולעזור לבני עמון כמו שכתוב למעלה 

מצודת ציון

"לתשובת" - מלשון השבה

"ויצורו" - מלשון מצור

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעל הגג" - רצה לומר מעל הגג שהלך הוא בו ראה אשה רוחצת למטה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידרש" - שאל ודרש על האשה מי היא

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מתקדשת" - היתה טהורה מטומאת נדה כי טבלה עצמה 

מצודת ציון

"מתקדשת" - רוצה לומר מטהרת

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שלח אלי וגו'" - כי עמו היה במלחמה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולשלום המלחמה" - לשלום אנשי המלחמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משאת המלך" - למען ייטב לבו ויבוא על אשתו

"ורחץ רגליך" - הוא כנוי לתשמיש המטה וכונתו היתה להעלים הדבר ויחשבו כי ממנו הרתה (ואף שכל היוצא למלחמת בית דוד היה כותב גט כריתות לאשתו מכל מקום היה הדבר מכוער כי הדרך היה לנושאה שוב בבוא מן המלחמה והיתה שומרת עליו) 

מצודת ציון

"משאת" - מנת ארוחה וסעודה וכן (בראשית מג לד)וישא משאות מאת פניו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פתח" - מול הפתח עם כל עבדי המלך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא מדרך אתה בא" - ואם כן אתה עיף ויגע

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חייך" - הריני נשבע בחיי גופך וחיי נפשך

"ועבדי אדוני" - רצה לומר שאר עבדי המלך

"יושבים בסכות" - במקום המלחמה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וממחרת" - עד אשר שלחו

"גם היום" - כי חשב כאשר יאכל לפניו אז ייטיב לבו ביין וישכב עם אשתו 

מצודת ציון

"בזה" - במקום הזה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במשכבו" - במקום ששכב בה אתמול וזהו עם עבדי אדוניו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושבתם מאחריו" - לבל יעזרוהו ויהא נכה מבני עמון וימות וכוונתו היתה לישאנה אחרי זה למען יחשבו שהרתה אחר הנשואין

"אל מול" - לפני המקום שלוחמים בו בחזקה ובגבורה 

מצודת ציון

"הבו" - הזמינו ותנו כמו (רות ג טו)הבי המטפחת

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנשי חיל" - מבני עמון

"בשמור" - בעת שמרו את העיר מסביב לבלי תת יוצא ובא 

מצודת ציון

"אל העיר" - את העיר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל העיר" - להתקרב מאד על העיר

"מעל החומה" - ובקלות ימיתו את הנגשים אל העיר 

מצודת ציון

"יורו" - ישליכו כמו (שמות טו ד)ירה בים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמרת" - לשכך חמתו תאמר גם עבדך וגו' ורצה לומר עם שהיה איש מלחמה מנעוריו וידע בכל זה ועם כל זה לא שת לבו לזאת אם כן מהנראה כי מן השמים נהיה הדבר וכוונתו היתה להודיע שעשה מה שצוה לו בדבר אוריה ולהסתיר הדבר בפני השליח לא צוהו לאמרו מיד

"הלוא אשה וגו'" - ואם כן נקל מאוד להרוג את כל הקרב אל החומה 

מצודת ציון

"ירובשת" - הוא ירובעל וכאשר בעל גם בושת המה כנויי עבודה זרה

"פלח" - כן נקרא אבן הרחים כמו (איוב מא טז)כפלח תחתית

"רכב" - הוא האבן העליונה מהרחים כמו (דברים כד ו)לא יחבול רחים ורכב

"בתבץ" - שם מקום

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המלאך" - השליח

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי גברו" - כאשר גברו עלינו וגו' וסוף הדבר היה אשר נהיה אנחנו מתגברים עליהם לרדפם עד פתח השער

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגם עבדך וגו'" - כי השליח חשב למה אמתין עד אשר יעלה חמת המלך ולומר לו אחרי זה ממיתת אוריה הלא טוב לומר לו מיד ולא יעלה חמתו (ואף יואב השכיל את זאת אשר השליח יגיד לו מיד ולזה לא חשש פן לא תעלה חמת המלך ולא יודע לו ממיתת אוריה)

"וירו המורים" - בעת קרבנו אל החומה 

מצודת ציון

"ויורו המורים" - ענין השלכה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחזקהו" - להשליח אמר שהוא מעצמו יחזק את לב יואב

"החזק מלחמתך" - אחוז במלחמתך ואל ירך לבבך וידעתי כי תוכל לה והרסה

"כי כזה וכזה" - כי דרך המלחמה היא שאוכלת החרב וכהנה וכהנה וכאומר הלא מועטים מתו ודרך המלחמה היא שאף מן המנצחים נופלים הרבה

"אל ירע בעיניך" - להכניס מורך בלב בעבור זה 

מצודת ציון

"כזה" - כמו זה המספר

"והרסה" - ענין נתיצה ושבירה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויאספה" - הכניסה כמו (שופטים יט טו)ואין איש מאסף אותי