מצודות על שמואל ב טז


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מהראש" - של הר הזיתים

מצודת ציון

"וצמד" - זוג על שם שהולכים צמודים וחבורים יחד והוא מלשון (במדבר יט טו)צמיד פתיל

"חבושים" - חגורים באוכף לרכוב בהם כמו (בראשית כב ג)ויחבוש את חמורו

"ומאה צמוקים" - מאה אשכלות ענבים יבשים

"ומאה קיץ" - מאה לטרין תאנים יבשים

"ונבל" - ונאד

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היעף" - מעמל הדרך

"מה אלה לך" - רצה לומר למה הבאתה כל אלה

"לבית המלך" - לנשיו וילדיו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"היום ישיבו לי" - בראותם מהומות רבות בבני המלך האח הרג את אחיו וקם על אביו מה שלא היה בבני שאול

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד בחורים" - סמוך לעיר בחורים

מצודת ציון

"ומקלל" - ענין דברי קלון וחרפה וכן (שמואל א ג יג)כי מקללים להם בניו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויסקל" - זרק אבנים על דוד וגו'

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"צא" - רצה לומר צא ממלכותך אתה האיש השופך דמים כאומר הנה בעצתך נהרג אבנר ואיש בושת

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השיב" - ה' השיב עליך גמול עון דמי בית שאול כי בעצתך נהרג איש בושת בנו לשתמלוך תחתיו

"והנך ברעתך" - הנה אתה בהרעה הראויה למעשיך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למה יקלל" - כאומר וכי אתה הרגת לשאול ולבניו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כה יקלל" - הלא אשר יקלל כה הוא כי ה' אמר לו קלל והוא העיר רוחו לזה ומי יאמר לשמעי מדוע עשית כן הלא הוא שלוחו של מקום

"מה לי ולכם" - רצה לומר מה האיבה והשנאה אשר בינינו מה עשיתם לי ומה עשיתי לכם ולמה אם כן תעשו דברים אשר לא אחפוץ בהם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנה בני וגו'" - רצה לומר הלא בדרך הטבע שהבן חס על אביו והנכם רואים שהוא מבקש נפשי ומזה נראה שיד ה' עשתה זאת

"ואף כי עתה" - ומכל שכן עתה שאני בורח ומעונה ושמעי הוא מבני הימיני אשר המה לי לאויבים שיותר המה מוכנים לעשות בי גזירתו של מקום בראותם קושי מזלי נרדף מבן בטני ולזה הניחו לו כי ה' אמר לו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בעיני" - בדמעת עיני הזלה מחרפת אנוש

"והשיב" - בעבור העלבון הזה ישיב לי ה' טובה במקום הקללה

מצודת ציון

"אולי" - הלואי כמו (ישעיהו לז ד)אולי ישמע

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"בצלע" - בעבר ובצד כמו (שמות כז כו)צלע המשכן

"לעומתו" - נגדו

"ועפר" - זרק עפר ולתוספת ביאור אמר בעפר וכן (תהלים פ י)ותשרש שרשיה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויבא המלך" - אל בחורים שזכר למעלה

מצודת ציון

"וינפש" - ענין מנוחה ומרגוע המשיב את הנפש כמו (שמות לא יז)שבת וינפש

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זה חסדך" - וכי זהו החסד שעשית לרעך לדוד לעזבו ביום צרתו למה לא הלכת עמו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא" - רצה לומר לא היה מהראוי שאלך עם אביך כי אל המלך אשר בחר ה' והעם היושבים פה וכל איש ישראל אשר איננו פה לו אהיה לעבד ועמו אשב וכאומר הנה אהבתי לאביך לא היתה מצד עצמו כי אם מצד המלוכה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והשנית" - רצה לומר ואף אם הייתי לו לאוהב מצד עצמו מכל מקום אין זה בגידה בו כי למי אעבוד וכי למשפחת בית שאול אויביו הלא לפני בנו אעבוד ולזה כאשר עבדתי לפני אביך כן אהיה לפניך ולא יחשב לבגידה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הבו" - אתה והזקנים שעמך התייעצו ביניכם מה נעשה

מצודת ציון

"הבו" - הזמינו כמו (בראשית יא ז)הבה נרדה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וחזקו" - על כי עדיין נרפים הם בחושבם פן ישלימו האב והבן וינקמו מאתנו אבל בזה ידעו כי נבאשת את אביך ויתחזקו ידיהם להיות עמך

מצודת ציון

"נבאשת" - ענין תיעוב ומאוס כדבר הנבאש

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לעיני וגו'" - כולם ראו הכנסו אל האהל והתיחדו עמהן

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם לאבשלום" - כי לפי מחשבתם הרעה היתה העצה בדבר הפלגשים עצה טובה ואף עצתו בדבר הרדיפה אחר דוד עצה נכונה היתה אבל ה' הפרה

"כאשר" - כמו השואל מה מדבר אלהים בטוח הוא שהתשובה היא נאמנה כן היתה עצת אחיתופל בטוחה להשיג על ידה הדבר הנרצה

"בימים ההם" - אשר הועמד להיות יועץ